WINICTA

Running on Keto

I söndags körde jag ett löpningspass utomhus på strax över 8 km. Eftersom jag inte har sprungit på ett bra tag var det intressant att se två saker. Hur mycket har jag tappat samt hur jobbigt är det att springa på keto (lchf).

Andningen var helt okej faktiskt. Visst att det kändes jobbigt till och från men det var inte alls så som jag hade trott att det skulle vara. Däremot var det väldigt segt. Det känns allmänt segt i kroppen. Ungefär som att benen har fastnat i gyttja.

När jag hade kommit ungefär 5 km finns en stor backe på ungefär 60 meter. Väl uppe på toppen mätte min puls 204 slag. 204 slag?? Det kan inte vara möjligt tänkte jag. Efter att ha googlat runt lite verkar det som att ens maxpuls höjs på keto-dieten. Detta var inget jag kände till, men väldigt faschinerande. Tydligen så krävs det mer syre för att använda fettet som bränsle vilket gör att hjärtat måste pumpa fortare.

Jag är också väldigt faschinerad över att jag kan ligga på den pulsen utan att vilja dö. Visst känns det tungt, men jag hade aldrig kunnat gisssa att jag låg vid min maxpuls om det inte vore för min pulsklocka. Jag hade ju ingen mjölksyra i benen. Sen om det är bra att ligga där är en helt annan diskussion. Antagligen inte, men eftersom att jag måste börja om med min konditionsträning efter att ha legat på latsidan är det kanske inte så konstigt att resultatet blev som det blev.

Något jag ska ta med i beräkningen är också att jag hade vilat hela dagen vilket gör att jag antagligen orkade pressa upp pulsen mer än om jag hade jobbat innan.

Jag vet att det kan ta ett tag innan kroppen är helt fettadapterad vilket gör att jag antagligen måste stå ut med att min hastighet i löparspåret kommer vara dåligt ett bra tag till. Däremot känner jag en helt annan jämn energi under passet vilket passar mig bra. Även om jag känner mig segare och långsammare är jag inte helt urlakad på energi på samma sätt. Det kommer nog göra att långpassen kan bli lättare att utföra i sommar när jag ska träna inför marathon.

Det ska bli intressant att följa upp detta.

Last sunday I did an outdoor running session of just over 8 km. Since I have not run for a long time, it was interesting to see two things. How much have I lost and how hard is it to run on keto (lchf).
The breathing was perfectly okay actually. Sure it felt heavy from time to time but it was not at all as I had thought it would be. However, it was very tough. It generally feels tough in the body, almost like my legs were running through mud.
When I had run about 5 km, there is a large hill of about 60 meters. Once at the top, my heart rate measured 204 beats. 204 beats per minute?? That can not be possible. After googling around a bit, it seems that the maximum heart rate can be higher on the keto diet. This was not something I knew about, but I find it very fascinating. Apparently, more oxygen is needed to use the fat as fuel, which means that the heart has to pump faster.

I am also very fascinated that I can have that pulse without wanting to die. Sure, it feels heavy, but I could never have guessed that I was at my maximum heart rate if it were not for my heart rate monitor. I had no lactic acid in my legs. Then whether it is good to lie in that pulse zone for that long that is a completely different discussion. Probably not, but since I have to start all over with my cardio training after being on the lazy side, it is perhaps not so strange that the result was as it was.

Something I should take into account is also that I had rested all day, which means that I probably managed to push my heart rate up more than if I had worked before the workout.
I know that it can take a while before my body is completely fat-adapted, which means that I probably have to put up with the fact that my speed on the running track will be bad for a while longer. On the other hand, I feel a completely different regarding the energy during the workout, which suits me well. Although it feels tougher and I’m slower, I am not completely drained on energy in the same way. It will probably make the long sessions easier to perform this summer when I train before the marathon.

It will be interesting to follow up on this.

Creating Habits

Jag har funderat lite över det här med att skapa vanor. Jag själv är en person som mår bra av rutiner även om jag vissa dagar hatar dem. Eftersom jag kan vara lite för känslostyrd är det viktigt för mig att jag har en rutin som jag kan luta mig tillbaka på. Det gör mitt liv lite fyrkantigt, men för en person som mig kan det vara väldigt viktigt. Det skapar en kontinuitet i mitt liv som gör att resultatet blir till det positiva. Däremot dödar kontiutet kreativitet. Repetition är inget för kreativa människor.

Jag tror på att många bäckar små gör stora förändringar. Ta träning som exempel. Det är inte ett enskilt gympass som gör att du blir vältränad. Det är alla dina gympass som gör att du blir vältränad tillsammans med den kost du äter varje dag under en längre tid. Det är alltså många små val varje dag som gör skillnaden.

Jag har med tiden lyckats bygga upp och även förstöra många vanor under åren. Bland annat tränings- och kostvanor, pluggvanor, ekonomiska vanor, städning etc etc. Listan kan göras lång. Jag är en riktig periodare och har svårt att kriga på dag ut och dag in. Jag tycker någonstans att livet blir lite tråkigt. Samtidigt som jag vet att det är ett klassiskt beteende hos dopaminsökande personer, såsom jag. Jag älskar dopaminkickar. Därför gäller det att hålla sig borta från allt som triggar det beteendet. Min hjärna blir väldigt lätt kidnappad av dopaminet.

Jag har reflekterat över hur vi på bästa sätt kan skapa rutiner och goda vanor i våra liv. Jag vågar säga att jag har erfarenhet av detta så pass mycket att jag vill ge några tips.

Beroende på vilken typ av person du är finns det ofta två vägar att gå. Antingen går du “cold turkey”. Alltså att du slutar direkt med din dåliga vana och börjar med din nya. Eller så börjar du långsamt med små förändringar som du bygger på över tid.

Cold turkey metoden funkar bra för dig som är väldigt mentalt stark och som klarar av att bryta ett dåligt mönster direkt. Jag själv klarar denna taktik så där. Det funkar ibland och ibland inte. Risken är väldigt stor att falla tillbaka i gamla mönster efter en kortare tid.

Det mest hållbara sättet är att göra små förändringar hela tiden. På så vis ser du framstegen varje gång du gör en liten förändring samt att du hela tiden kan ta det i “din takt”. Du förändrar ditt beteendemönster sakta men säkert och risken för att falla tillbaka i gamla mönster blir mindre.

Oavsett hur du väljer att göra en förändring krävs det tid och tålamod. Ingenting kommer av sig själv och ingenting kommer över en natt. Ibland går det fortare och ibland går det långsammare. Stressa inte upp dig och jämför dig absolut inte med andra.

Något som jag själv uppskattar är att dokumentera antingen genom dagbok, bilder eller något annat som visar på hur långt du har kommit i din beteendeförändring. Det sporrar dig till att fortsätta alternativt att du kan utvärdera och rannsaka dig själv om det inte går som du vill.

Glöm inte att vara ärlig mot dig själv. Ska du göra en förändring måste du lägga alla kort på bordet. Du måste bemöta dina svagheter och våga ta hjälp om du inte klarar det på egen hand.

I’ve been thinking a bit about how to create habits. I myself am a person who feels good about routines even though I hate them some days. Because I can be a little too emotionally driven. This is why it’s so important to me that I have a routine that I can lean back on. It makes my life a little square, but for a person like me, it can be very important. It creates a continuity in my life that makes the result positive. However, the continuity kills the creativity. Repetition is not for creative people.

I believe that many small changes make big changes. Take exercise as an example. It is not an individual gym workout that makes you fit. It is all your gym workouts that make you fit together with the diet you eat every day for a long time. So there are many small choices every day that makes a big change.
Over time, I have managed to build up and even destroy many habits over the years. Among other things, exercise and diet habits, study habits, financial habits, cleaning, etc. etc. The list can be made long. I really live my life in periods and have a hard time doing the same thing day in and day out. I find somewhere that life gets a little boring. While I know it’s a classic behavior for dopamine seekers, like me. I love dopamine kicks. Therefore, it is important to stay away from anything that triggers that behavior. My brain is very easily kidnapped by dopamine.

I have reflected on how we can best create routines and good habits in our lives. I dare say that I have experience of this so much that I want to give some tips.
Depending on the type of person you are, there are often two ways to go. Either you go “cold turkey”. That is, you immediately stop your bad habit and start with your new one. Or you start slowly with small changes that you build on over time.

The cold turkey method works well for you who are very mentally strong and who can break a bad pattern immediately. I myself manage this tactic with vary results. It sometimes works and sometimes it doesn’t. The risk is very high of falling back into old patterns after a short time.
The most sustainable way is to make small changes all the time. In this way, you see the progress every time you make a small change and that you can always take it at “your pace”. You change your behavior pattern slowly but surely and the risk of falling back into old patterns becomes less.
No matter how you choose to make a change, it takes time and patience. Nothing comes by itself and nothing comes overnight. Sometimes it goes faster and sometimes it goes slower. Do not stress yourself and do not compare yourself with others.

Something that I myself appreciate is to document either through a diary, pictures or something else that shows how far you have come in your behavior change. It encourages you to continue or you can evaluate and examine yourself if things do not go the way you want.

Do not forget to be honest with yourself. If you want to make a change, you have to put all the cards on the table. You have to face your weaknesses and dare to get help if you can not handle it on your own.

Just Do It

Nu var det några dagar sedan jag skrev. Jag har haft lite ångest kring skrivandet. Det har varit svårt att komma på vad jag ska skriva. Det gör att jag inte skriver något alls. Jag får prestationsångest. Istället för att bara skriva. Skit sak samma vad jag skriver. Det handlar lite om att sätta vanan.

Prestationsångesten har alltid funnits med mig så länge jag kan minnas. I oavsett vad jag gör så finns den där. Jag vill hela tiden göra saker och ting bättre eller bäst. Det hämmar mig från att ens börja. Jag är rädd för att misslyckas. Att göra fel. Jag har svårt att förlika mig med att göra något halvt bra. Jag känner mig inte nöjd med mig själv förrän jag har gjort någonting jag är själv nöjd med. Mina krav på mig själv är ofta så stora att jag inte kan njuta av att se en utveckling över tid. Att göra en resa där jag kan gå från dålig till bra. Jag har inte tålamodet till att vänta på att bli bra utan vill vara bra på en gång. Prestationsångesten hämmar mig till att ens börja.

Jag undrar hur det kommer sig att jag känner en sådan prestationsångest i livet. Att vara bäst kräver extremt mycket arbete och tid. Så varför inte bara nöja sig med att vara måttligt bra på fler saker? Varför inte bara acceptera att inte vara bäst? Eftersom risken alltid finns att någon annan är bättre än dig, hur mycket tid du än lägger ner.
Det finns något som heter 80/20 regeln. Alltså 20 % står för 80 % av utfallet. Det är inte sant till fullo även om resonnemanget har väldigt mycket sanning i sig. Det innebär kort och gott att vi kan spendera mycket mindre tid till att uppnå 80 % om vi fokuserar på rätt saker. Däremot når vi inte 100 %, men det kanske är värt det. För vore det inte skönt att kunna skönt att kunna vara bra på fler saker, men slippa ödsla tiden till att försöka vara bäst i allt?

Now it was a few days since I wrote. I have had some anxiety about writing. It has been difficult to figure out what to write. That means I do not write anything at all. I get performance anxiety.
Performance anxiety has always been with me for as long as I can remember. No matter what I do, it’s there. I always want to do things better. It hinders me from even starting. I’m afraid of failing. To make mistakes. I have a hard time coming to terms with doing something half good. I don’t feel satisfied with myself until I have done something I feel good about.

My demands on myself are often so great that I can not enjoy seeing a development over time. To make a journey where I can go from bad to good. I do not have the patience to wait to be good and want to be good at it right away.
I wonder how it will be that I can change such a performance anxiety in life. To be the best requires an extremely amount of work and time. So why not just be moderately good at more things? Why not just accept not being the best? Because there is always the risk that someone else is better than you, no matter how much time you spend.

There is something called the 80/20 rule. This means that 20 % of the input stands for 80% of the outcome. This is not entirely true even if the reasoning has a lot of truth in it. In short terms the principle means that we can spend much less time to achieve 80% if we focus on the right things. However, when we will not achieve 100%, but it may be worth it. Wouldn’t it be nice to be able to be good at more by doing less and avoid wasting time trying to be the best in everything?

My Breakfast

Eftersom jag nu går på LCHF så vill jag gärna äta en stadig frukost innan jag sticker till jobbet. Visst fungerar det att fasta, men jag tycker att den är lite jobbig ibland. Jag får typ lite panik av att veta att jag inte ska äta något fram till lunch. Jag är nog lite rädd för att vara hungrig eftersom jag inte trivs eller mår bra av den känslan. Svårt också att jobba när jag känner mig hungrig. Däremot är hungern på LCHF en helt annan än den är på en kost med kolhydrater. Då blir jag ett vrak när hungern kickar in. Det är hemskt.

Jag brukar alltid äta ägg i någon form. Senaste året har jag lite svårt för kokt ägg. Jag har nog förätit mig lite på det eftersom det är ett lätt mellanmål att ha med sig till jobbet.

Nu gör jag iaf scrambled eggs på två ägg med en stor klick smör. Till det har jag antingen 1 liten eller en halv stor avokado och ibland även 2-3 baconskivor. Det beror på om jag ska träna och/eller hur hungrig jag är. Ibland skippar jag avokadon och har bara bacon till istället. Jag försöker att variera. Jag köper numer alltid ekologiska ägg (förutom när det är extrapris på vanliga ägg) och ekologiskt bacon utan nitrit. Jag är lite kluven till den här frågan gällande hur farligt nitrit egentligen är. En del forskning påstår att det ger upphov till tarmcancer. Jag själv väljer inte den ekologiska varan på grund av det utan av anledningen till att jag inte vill ha ett färgat kött. Det ekologiska baconet utan nitrit är gråare i sin färg pga nitrit gör att köttet blir rödare. Det ser godare ut, men det är helst inget jag vill ha i den mat jag äter regelbundet.

Jag har även börjat bry mig mer om var ifrån min mat kommer. När det gäller kött och fisk vill jag helst att köttet ska vara gräsbetat och fisken ska vara vildfångad. Tyvärr är det lite omständigt att få tag i samt dyrt. Jag är också gansk lat och handlar helst på den butik som ligger ett stenkast från mitt hem vilket gör att utbudet på dessa produkter är ganska kasst. Än.

Jag förespråkar ekologiskt, vildfångat och gräsbetat för att det gör både maten mer näringsrik och att djurhållningen blir bättre. Jag tycker inte om den matindustri vi människor har byggt upp de senaste åren. Det har blivit kvantitet istället för kvalitet. Det är inte hållbart ur något perspektiv. Vi människor får sämre mat och djuren mår också sämre. Jag är dock inte villig att bli vegetarian, däremot tycker jag att vi måste börja värna mer om våra djur och se över den kött- och fiskindustri som vi har.

Since I now go on a keto diet, I would like to eat a steady breakfast before I go to work. Of course it works to fast, but I think it is a bit difficult sometimes. I kind of freak out a little bit from the thought of knowing that I should not eat anything until lunch. I’m probably a little scared of being hungry. It is also difficult to work when I feel hungry. However, the hunger on the keto diet is completely different than it is on a diet with a high intake of carbohydrates. It doesn’t affect my mood and consentration as much as it did on the old diet. Then I become a wreck when the hunger kicks in. It’s awful.

Anyhow, I always (almost anyway) eat eggs in some form in the morning. Last year I had a bit of a hard time with boiled eggs. I have taken with me boiled eggs to work because it’s an easy snack between the meals.
Now I make scrambled eggs on two eggs with a big click of butter. For that, I have either 1 small or a half of a large avocado and sometimes even 2-3 slices of bacon. It depends on whether I should exercise and / or how hungry I am. Sometimes I skip avocados and only have bacon instead. I try to vary. I now always buy organic eggs (except when there is an extra price on regular eggs) and organic bacon without nitrite. I’m a little split on this question about how dangerous nitrite really is. Some research claims that it causes bowel cancer. I myself do not choose the organic product because of it but for the reason that I do not want a colored meat. The organic bacon without nitrite is grayer in color because nitrite makes the meat more red. It looks better, but it’s preferably not something I want in the food I eat regularly.

I have also started to care more about where my food comes from. When it comes to meat and fish, I prefer the meat to be grass fed and the fish to be wild-caught. Unfortunately, it is a bit difficult to get it as well as expensive. I am also quite lazy and prefer to shop at the store that is very near my home, which means that the range of these products is quite bad. Yet.

I advocate organic, wild-caught and grass fed because it makes both the food more nutritious and the animal keeping better. I do not like the food industry we humans have built up in recent years. It has become quantity instead of quality. It is not sustainable from any perspective. We humans get worse food and the animals also feel worse. However, I am not willing to become a vegetarian, but I think we need to start caring more about our animals and overlook the meat and fish industry we have.

Update: Operation Healthy Hair

Jag skrev tidigare om att jag hade problem med mitt hår och min hårbotten i detta inlägg. Här kommer en liten update.

Jag har sköljt håret med äppelcidervinäger blandat i vatten efter att jag har tvättat håret. Jag provade förra lördagen (eller söndagen?). Det verkade göra susen för mjället. Det försvann direkt. Däremot har det kommit tillbaka lite grann nu igår. Kan bero på mängden koffein jag drack i torsdags, men jag vet inte riktigt om det är koffeinet som triggar mjället eller om det är något annat.

Jag har även reflekterat över att jag har börjat få massa nya hårstrån runt pannan och ovanpå huvudet. Så någonting har jag gjort rätt de senaste veckorna iaf. Jag gissar på att det är kosttillskotten som har gjort sitt underverk.

I wrote earlier about my problems with my hair and my scalp in this post. So here is an update.

I have rinsed my hair with apple cider vinegar mixed in water after washing my hair. I tried it for the first time last Saturday (or Sunday?) and then once more on thuesday. It seemed to do the trick for the dandruff. It disappeared immediately. However, it has come back a little bit now. May be due to the amount of caffeine I drank on Thursday, but I do not really know if it is the caffeine that triggers the dandruff or if it is something else.

I have also reflected on the fact that I have started to get lots of new hairs around the forehead and on top of the head. So I have done something right in recent weeks. I guess it’s the supplements that have done their miracle.

Purple Nails

Det blev lila naglar. Jag är urnöjd. Jag lyckades igår boka en sistaminuten-tid idag på en salong inne i stan. Det blev gelennaglar med gellack samt förlängning. Det som är lite irriterande bara är att det går så fruktansvärt långsamt att skriva på tangentbordet eftersom jag inte har vant mig vid hur jag ska skriva med lösnaglar än.

Sen har jag inte gjort så mycket mer idag än att ha käkat ostchips och charkbitar.

Jag har sedan bara slökollat på TV, youtube och beställt lite mer MSM, kollagen och några mjölksyretabletter. Samt att jag har beställt några sminkartiklar.

I now have purple nails! I’m very pleased with the results. Yesterday I managed to book a last minute appointment today at a salon in town. I chose gel nails with gel polish and with extensions. What’s a little annoying is just that Im so terribly slow at typing on the keyboard since I’m not used to have fake nails.
After this I haven’t done much more for today than chewing cheese chips and pieces of charcuterie.
I have since just been lazy watching TV, youtube and ordered a little more MSM, collagen and some lactic acid tablets. And that I have ordered some make-up items
.

Good Morning!

God morgon! Idag är det lördag och det enda jag har inplanerat är att träna och fixa mina naglar. Jag skulle egentligen träffa några gamla kollegor idag, men det blev inställt tidigare i veckan.

En annan sak som har hänt är att jag har valt att gå tillbaka fulltid till jobbet igen. Det här med att studera juridik var inte min grej. Det kändes som att en sten lättare från mitt hjärta. Gud så skönt att jag slippet detta nu. Nu kan jag fokusera på en två saker. Jobbet och mig själv.

Update om det här med kaffe. Det konstiga är att när jag börjar vänja mig av vid kaffet här hemma tycker jag ibland att det doftar sot. Det smakar inte alls gott. Jag undrar vad det kan bero på. Jag fick samma sak när jag hade varit utomlands förra året och kom hem till kaffet här hemma. Det gick inte att dricka.

Däremot drack jag två koppar på jobbet på eftermiddagen. Det var nog därför jag hade en mega huvudvärk igår. Försökte att rädda det med en halv kopp av kaffet här hemma, men det smakade verkligen inte bra.

Today is Saturday and the only thing I have planned is to go to the gym and fix my nails. I was actually going to meet some old colleagues today, but the gathering got cancelled earlier this week.
Another thing that has happened is that I have chosen to go back to work full time again. Studying law was not my thing. It felt like a stone lighter from my heart. So nice that I got rid of this problem. Now I can focus on one two things. The job and myself.

Update on this with coffee. The strange thing is that when I start to get used to the coffee here at home, I sometimes think it smells sooty. It does not taste good at all. I wonder what it could be due to. I got the same thing when I had been abroad for the year and came home for coffee here at home. Could not drink.

However, I drank two cups at work in the afternoon back on thursday. That was probably why I had a mega headache yesterday. Tried to save it with half a cup of coffee here at home, but it really did not taste good.

My GPS Watch

Jag skrev tidigare om att jag hade en GPS klocka från garmin kallad VivoActive 4S. Den använder jag inprincip varje gång jag tränar. När jag tittade på klockor ville jag ha en klocka som hade följande funktioner:

GPS
Spotify
Water resistance
Heart rate monitor
Kortbetalningsfunktion

Efter att ha tittat runt lite hittade jag då Garmin VivoActive 4S. Jag har färgen Rose gold. Jag älskar den! Jag slipper ta med telefonen när jag ska gå ut och springa eftersom jag kan bara ladda ner mina spotifylistor till offineläget och sen ansluta min bluetoothhörlurar. Jag kan även betala med klockan, simma med den och har sedan ett antal överflödiga träningsfunktioner.

Det finns en mängd olika träningsformer som klockan kan anpassa sig efter. Du kan även koppla ihop den med exempelvis kadensmätare (jag har aldrig provat).

Förutom detta så älskar jag PAY-funktionen eftersom jag är glömsk av mig och glömmer ofta kortet i fel jackficka när jag ska gå ner till ICA för att handla.

En annan GRYM funktion med klockan är du samlar all data i en app som heter Garmin Connect. Där ser du all din utförda träning med all data. Du kan även se diverse hälsomarkörer såsom kroppens “batteristatus”, sömn, andning, stress och dagliga steg. Du kan även lägga till alarm som vibrerar, diverse utmaningar och vinna utmärkelser. För oss kvinnor finns även en kalender för vår menscykel.

Summan av kardemumman är det faktiskt den bästa investeringen jag har gjort i träningsväg förutom kanske spinningskorna då. Den är lite dyr, men jag använder den jämt vid konditionsträning, men dock sällan vid styrketräning. Där tycker jag inte att den fyller någon vidare funktion mer än kanske att se sin puls.

Om du inte har lust eller kan lägga så mycket pengar på en klocka tycker jag att du absolut ska titta på Garmin forerunner eller VivoActive 3. Mycket klocka för pengarna.

I wrote earlier that I had a GPS watch from garmin called VivoActive 4S. I use almost everytime I work out. Before I baught mine I wanted watch that had the following features:
GPS
Spotify
Waterproof
Heart Rate Monitor
Card Payment Feature


After looking around a bit, I found the Garmin VivoActive 4S. I have the color Rose gold. I love it! I don’t ever need to bring my phone with me when I go out and run and listen to music at the same time. I only need to download my spotify playlists to offline mode and then connect my bluetooth headset. I can also pay with the watch, swim with it and it also comes with a great number of other training features.

There are a variety of workouts that the watch can adapt to. You can also connect it with, for example, a cadence meter (I have never tried it).
In addition to this, I love the PAY function because I am forgetful of myself and often forget the card in the wrong jack pocket when I go down to ICA to shop.

Another GREAT feature with the watch is you collect all the data in an app called Garmin Connect. There you see all your training with all the data. You can also see various health markers such as the body’s “battery status”, sleep, breathing, stress and daily steps. You can also add vibrating alarms, various challenges and win awards. For us women, there is also a calendar for our menstrual cycle.
To sum up this is actually the best investment I have made in training, except maybe the spinning shoes then. The watch is a bit expensive, but I use it regularly for cardio training, but rarely for strength training. In strength training, I do not think it fulfills any further function more than perhaps to see my pulse.
If you do not feel like it or that you don’t have the possibility to spend so much money on a watch, I think you should definitely look at the Garmin forerunner or VivoActive 3. Great watch for the money.

Spinning

Jag har precis kommit igång med min spinning igen. Det känns väldigt roligt! Jag har alltid haft en kärlek till spinning. Eller ja, de senaste 10 åren iaf. Jag började när jag runt 17 tror jag. Jag behövde träna och gick på ett spinningpass eftersom en vän till mig brukade gå på spinning när vi gick i skolan tillsammans. Så jag tänkte att jag kunde gå på ett pass för att prova. Jag minns att jag tyckte att det var jätte jobbigt i början. Jag förstod inte alls hur killarna i 40+ kunde tycka att det där var roligt.

Med tiden blev jag bättre och bättre. Det som gjorde att jag fastnade för det var faktiskt för att ledarna var så otroligt duktiga. De var inspirerande och motiverande. På den tiden gick jag på Nordic Wellness i Hammarby Sjöstad och där hade de RPM. Så du kände alltid igen klassen oavsett vem som var ledaren eller vilket gym i kedjan du gick till.

När jag sedan flyttade där ifrån tappade jag kontinuiteten i spinningen men brukade gå då och då. Sen flyttade jag över till sats år 2014 (isch) och har varit trogen medlem sedan dess. Jag måste tyvärr säga att SATS är lite dåliga på spinning. Det gäller att försöka hitta en ledare som har grym musik, bra koreografi, och som har en duktig instruktör. Det är tyvärr ingen lätt kombination har jag märkt. Däremot när det är riktigt bra musik och en bra ledare då känns det som att jag blir till en maskin. Jag får rysningar i hela kroppen och en enorm kick av adrenalinet. Det är en fantastisk känsla. Sedan går man där ifrån nöjd, glad och har energi hela dagen.

Det som jag älskar med spinning är att köra högintensivt. När jag började med spinning fick jag lära mig att köra med pulsband och har med tiden köpt en egen pulsklocka och även ett par spinningskor så klart. Min klocka heter Vivoactive 4S med GPS. Kan skriva lite om den i ett annat inlägg. När du mäter pulsen får du verkligen ut maximalt av din träning om du inte vill mäta ditt spinningpass utifrån cykelns mätenheter (watt, kadens) (det bästa är att mäta båda två om du gillar att jämföra ditt resultat så klart).

Det finns en del forskning på HIT-träning (High intensity interval training). En del forskning säger att det är mycket bättre än vanlig konditionsträning och en del forskning visar på att det stressar kroppen (vilket det gör, men en kortvarigare stress).

Av egen erfarenhet är det viktigt att inte slarva med att vila. Tränar du för hårt och för ofta kommer det bli negativt för kroppen. Lägger du på vardagsstress ovanpå träningsstressen, ja då finns risken för att det blir riktigt dåligt för kroppen.

Däremot ska man inte vara rädd för att ta i. Det är en enorm boost för immunförsvaret att träna högintensitvt. Blanda det med lite styrketräning så har du gjort din kropp en stor tjänst.

Om du vill veta mer om pulsträning kan du läsa denna artikel.


I just started my spinning again. It feels very fun! I’ve always had a love for spinning. Or at least for 10 years. I started when I was around 17 I think. I needed to exercise. I knew that my friend did go to spinning classes when we went to school together and enjoyed it. So I thought I could go on a workout to try. I remember thinking it was really hard at first. I did not understand at all how the guys in 40+ could think it was fun.

Over time, I got better and better. What made me stick to it was actually because the leaders were so incredibly good. They were inspiring and motivating. At that time I went to Nordic Wellness in Hammarby Sjöstad (a place in Stockholm) and they had a class called RPM. So you always recognized the class no matter who was the leader or what gym you went to.

When I then moved from there, I lost the continuity of spinning but used to go from time to time. Then I moved over to another gym called SATS in 2014 (isch) and have been a loyal member ever since. I have to say, unfortunately, that SATS are a bit bad at spinning classes. It is important to try to find a leader who has great music, good choreography, and who has a good instructor. Unfortunately, it is not an easy combination, I have noticed. On the other hand, when it’s really good music and a good leader then it feels like I’m becoming a machine. I get shivers all over my body and a huge kick of adrenaline. It’s a great feeling. Then you leave satisfied, happy and have energy all day.


What I love about spinning is doing high intensity work-outs. When I started spinning, I learned to exercise with a heart rate monitor and over time have bought my own heart rate monitor and also a pair of spinning shoes of course. My watch is called Vivoactive 4S with GPS. Can write a bit about it in another post. When you measure your heart rate, you really get the most out of your training if you do not want to measure your spinning session based on the bike’s measuring units (watts, cadence) (it is best to measure both if you like to compare your results of course).


There is some research on HIT training (High intensity interval training). Some research says that it is much better than regular cardio and some research shows that it stresses the body (which it does, but a shorter duration). I haven’t red all the since but I think the most important thing is to find an exercise you like.

From personal experience, it is important not to neglect to rest. If you train too hard and too often it will be negative for the body. If you put everyday stress on top of the training stress, well then there is a risk that it will be really bad for the body.
However, you should not be afraid of intensive work-outs. It is a huge boost for the immune system to train high-intensity. Mix it with a little strength training and you have done your body a great service.

Taco Salad

Nu är jag hemma från jobbet och har gjort mig själv lite tacosallad. Mina portioner blir alltid gigantiska. Kanske för att jag älskar mat. Jag älskar också ost! Ost i massor ska det vara. Det här med att kapa mejeri går så där.

I min taco använder jag aldrig färdig kryddmix utan gör min egna. Det enklaste är att titta på baksidan av dessa kryddpåsar och kopiera innehållet. I min taco nöjer jag mig med paprikakrydda, spiskummin, salt, chilipulver, lökpulver och vitlökpulver. Jag tror orginalet innehåller lite organo också.

Idag fuskade jag med en färdig salsasås (ekologisk och utan socker så klart) för att jag inte orkade stå och göra egen. Däremot är det faktiskt godare att göra egen om man har tid för det.

Sist men inte minst brukar jag göra normalt sätt också göra en guacamole. Det fuskade jag också med idag och bara tärnade upp lite avokado. Jag får nog kanske lägga upp ett sådant recept här snart.

Till det hade jag hackad sallad, tomat, paprika, creme fraiche (fullfet) och riven ost. Klart!

Vi svenska brukar ju ha majs till vår taco men det skippar jag eftersom det är en kolhydrat jag inte vill ha. Dessutom kan kroppen inte ta upp den (har jag hört).

Now I’m home from work and have made myself some taco salad. My portions are always gigantic. Maybe because I love food! I also love cheese! Lots of cheese. This thing about cutting dairy does not go well.


I my taco I never use pre-made spice mix. I always make my own. The easiest way is to look at the back of these spice packages and copy the content. In my taco, I settle for paprika spice, cumin, salt, chili powder, onion powder and garlic powder. I think the original contains some organo as well.
Today I cheated with a pre-made salsa sauce (organic and without sugar of course) because I didn’t have the patience to make my own. However, it’s actually better to make your own if you have time for it.
Last but not least, I usually do my own guacamole but I also cheated with that today and just diced some avocado. I may probably post such a recipe here soon.
To my taco platter I had also chopped salad, tomato, pepper, creme fraiche (full fat) and grated cheese. Clear!
We Swedes usually have corn for our taco, but I skip it. It’s a carbohydrate I do not want. Furthermore, the body can not absorb it (I have heard).

And voila! That’s my taco plate.

Sida 2 av 7

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén