Idag är det en helt vanlig måndag. Jag är ledig från jobbet idag och har avsatt min tid till att läsa. Förutom att läsa har jag även funderat en del. Som jag gillar att göra. Jag tycker om att avsätta tid till att fundera eftersom det är viktigt att reflektera och inte bara låta tiden gå utan att någonsin reflektera över vad vi känner. Jag vill inte att de yttre omständigheter styr mig utan jag vill att det ska vara de inre omständigheterna styr.

Den senaste tiden har jag tyvärr tappat min intuition. Mycket beror på att jag inte tagit hand om mig själv och mina behov. Jag har slarvat med mindfulness och låtit mina känslor ta kontrollen över mig istället för att jag har kontroll över dem. Jag har normalt sätt en väldigt bra intuition, på gott och ont. Det är en otrolig tillgång men kan ibland vara lite jobbigt. Jag kan känna mig väldigt ensam i mina tankar och känslor, därför är det väldigt skönt att möta andra människor som är liksinnande som förstår hur jag känner i vissa situationer.

Jag har märkt att det är många som har en bra intuition och ofta kommer det med tiden, men alla får inte bra intuition. Notera att det är skillnad på intuition och erfarenhet. Intuition är en omedelbar uppfattning eller en känsla om en människa eller situation tillskillnad från erfarenhet som bygger på ett intjänande.

Den kan dessutom te sig lite olika från individ till individ. För min egen del är min intuition allra bäst kring andras energier. Jag plockar lätt upp andras energier och känslor. Jag påverkas väldigt lätt av människor och miljöer runt omkring mig och upplever att antalet intryck kan bli för många ibland. Jag har helt enkelt svårt att stänga av och försöker hitta en balans mellan av och på.

Några tips på hur du kan träna upp din intuition:

 1. Lär dig att observera

Du lär dig otroligt mycket om dig själv, människor och din omgivning genom att bara observera. Du kan observera ditt tankemönster, ditt beteende, din partner, ditt husdjur etc etc. Du behöver inte göra så mycket mer än att bara ha ett öppet sinne och observera utifrån ett objektivt perspektiv. Du får nya insikter som kan vara väldigt värdefulla.

 • Låt tankarna “svala” och fundera över vad du faktiskt känner

Det är lätt att leva väldigt mycket i huvudet. Många inklusive jag själv lever väldigt mycket i att tänka logiskt. Det funkar till en viss gräns. Däremot funkar det aldrig i längden. Genom att andas lite, skruva ner tankeverksamheten och våga känna efter gör att du övar upp intuitonen.

 • Ta dig tid till att vara själv

Många tycker inte om att vara själva och måste hela tiden omge sig bland andra människor. En del är till och med rädda för att vara själva och för att möta de tankar som kommer genom att vara själv. Dessa är väldigt viktiga att möta eftersom det är när du bemöter dina tankar som du faktiskt utvecklas som person.

 • Öva på att göra ingenting

Att göra ingenting är precis lika nyttigt som att träna. Speciellt i ett väldigt stressfyllt samhälle med många krav. Vi människor behöver återhämtning och vila i lagom dos. Även din intuition blir bättre av att göra ingenting.


Today is a normal Monday. I am free from work today and have set aside my time to read. In addition to reading, I have also been thinking a lot. Which I like to do. I like to set aside time to think since it is important to reflect and not just let time go by without ever reflecting on what we feel. I do not want the external circumstances to control me, but I want the internal circumstances to control me.

I have noticed that there are many who have a good intuition and often it comes with time but some people will never get a good intuition. Note that there is a difference between intuition and experience. Intuition is an immediate perception or feeling about a person or situation as opposed to experience based on a gaining knowledge.

It may also look a little different from individual to individual. For me, my intuition is best about the energies of others. I easily pick up other people’s energies and emotions. I am very easily influenced by people and environments around me and feel that the number of impressions can be too many sometimes. I simply have a hard time turning it off and I’m trying to find a balance between on and off.

Some tips on how to become more intuitive:

 • Learn how to observe
  You learn an incredible amount about yourself, people and your surroundings by just observing. You can observe your thought pattern, your behavior, your partner, your pet etc etc. You do not need to do much more than just have an open mind and observe from an objective perspective. You gain new insights that can be very valuable.
 • Let your thoughts rest and let your emotions take more space.
  It is easy to live very much in your head. Many, including myself, live very much in thinking logically. It works to a certain limit. However, it never works in the long run. By breathing a little, turning down the thought activity and daring to feel makes you practice the intuition.
 • Take the time to be by yourself
  Many do not like being alone and have to constantly surround themselves with other people. Some are even afraid to be by themselves because then they have to meet the thoughts that come by being yourself. These thoughts are very important to observe. When you do so you actually develop as a person.
 • Practice on doing nothing
  Doing nothing is just as useful as exercising. Especially in a very stressful society with many demands. We humans need recovery and rest in moderation. Even your intuition gets better by doing nothing.