Jag har senaste tiden haft problem med mitt hår och tänkte därför skriva lite om detta samt hur jag försöker att få tillbaka håret till ett friskare hår. Förutom att jag har tappat mer än halva mitt hår senaste två åren så har jag också fått mjäll. Jag ska försöka att förklara historien från början.

År 2016 satte jag in en kopparspiral eftersom jag var trött på alla hormonella preventivmedel. Jag tyckte att det fungerade väldigt bra till en början förutom att jag fick mycket mer blödning varje månad och ofta ont dagen innan och första två dagarna. Då kunde jag acceptera det eftersom alternativen som fanns var till det sämre. Jag reflekterade aldrig över att jag tappade hår då eftersom jag tvättade håret ganska ofta och tyckte det kanske tillhörde min något intensiva träningsschema.

År 2018 började jag gå hos en PT och märkte ungefär i samma veva att det lossnade otroligt mycket hår efter när jag duschade och fönade håret. Jag började misstänka att den hårda träningen, kosten och det nya jobbet hade skapat en stress som gjorde att jag förlorade håret. Trots detta käkade jag redan då kosttillskott. Jag har för mig att jag tog zink, magnesium och någon multivitamin. Jag åt bra (tyckte jag) men ändå blev det inte bättre. Jag slutade gå hos PT men fortsatte att träna och käka hyfsat bra.

På våren 2019 blev jag sjuk. Jag åkte på en bihåleinflammation vilket gjorde att jag var sängliggandes i två veckor och fick tillslut käka pencilin. Några månader efter började tappa mer hår igen. Antagligen pga detta. Jag brukar få konstiga biverkningar av pencilin och skulle inte bli förvånad om det fanns ett samband mellan dessa.

Hösten 2019 gick jag till läkaren för att ta ett blodprov för att kolla mina värden, men av andra skäl. Det visade sig att jag har lite lågt blodvärde vilket också kan förklara varför jag tappade hår. Jag kände mig vid tillfället galet trött. Kunde somna på soffan efter en arbetsdag och kände mig helt ofokuserad när jag väl var på jobbet. Jag började att käka vitaminer igen efter ett uppehåll men tyckte inte riktigt att det gjorde någon skillnad.

Våren och sommaren 2020 började jag ta vara mer på solen eftersom jag har läst att D-vitamin kan göra skillnad för håret. Jag försökte att ta vara på solen för att maxa mina depåer inför kommande vinter. Det gjorde mig lite piggare. Jag köpte även ett zinktest som visade sig att jag antagligen har zinkbrist (zinkstatus heter produkten).

I augusti 2020 tog jag nya tag ang min hälsa, alltså för två månader sedan och började inte bara att skärpa till mig med kosten och också äta B-vitaminer, zink, magnesium och järntillskott och märkte en otrolig skillnad på min energi. Helt plötsligt kände jag inte den där hjärndimman jag tidigare haft. Trots detta blev inte håret bättre.

Efter att ha sökt efter information som en galning på nätet hittade jag info om att det är minst lika viktigt med C-vitamin och MSM. C-vitamin har jag varit dålig på att få i mig eftersom jag är dålig på att äta frukt då jag undviker livsmedel som är insulinhöjande. Det slutade med att jag nu varje morgon tar ett glas med pressad citron, vatten och MSM. Till det tar jag D-vitamin, bjästtabletter, en multivitamin framtaget för håret, zink och magnesium.

Jag har dessutom lagt om min kost till att kapa alla sorters kolhydrater, alltså att jag äter enligt LCHF. Det som jag har slarvat med sista veckan är mejeriprodukter så frågan är om det är detta som har triggat mitt mjällanfall. Jag hade som barn problem med mjäll och även tunt hår, vilket rättade till sig med åren när jag lade om till glutenfri kost.

Idag känner jag mig ganska hjälplös kring det här, men har insett att mitt håravfall antagligen beror på den inre stress jag känner över min liv samt att jag fortfarande inte riktigt har fått rätsida på min zinkbrist. Jag tycker fortfarande att den där zinkstatusen inte smakar någonting (vilket indikerar på zinkbrist).

Jag vet också att vid en kostomställning kan kroppen, speciellt på LCHF göra sig av med gammalt slitet hår för att sedan låta nya friska hårstrån växa till sig. Här gäller det att ha tålamod. Jag har även idag duschat håret med äppelcidervinäger för att bli av med den mjäll jag har och hoppas att det hjälper mig.

Jag ska förutom detta även försöka att kapa mejeriprodukter igen, främst grädden då eftersom en teori är att det är mjölkproteinet som stör. Det återstår att se.

Det sista jag måste göra är att ta kontroll över mina tankar eftersom som stor del av vår fysiska hälsa påverkas av vårt psykiska mående. Mer om det i ett annat inlägg.

Nu tänker jag avsluta här så kommer jag följa upp detta inlägg om några månader och uppdatera om hur det går med min hårhälsa.


I have recently had problems with my hair and therefore thought to write a bit about this and how I will try to get my hair back to a healthier hair. In addition to the fact that I have lost more than half my hair in the last two years, I have also recently got problems with dandruff. I will try to explain the story from the beginning.

In 2016, I inserted a copper coil because I was tired of all the hormonal contraceptives. I thought it worked very well at first except that I got a lot more bleeding every month and often pain the day before and the first two days. I could accept it because the alternatives that were available were for the worse. I never reflected on the fact that I starting loosing hair because I washed my hair quite often and thought it might be part of my somewhat intense training schedule.

In 2018, I started going to a PT and noticed in about the same time that I lost an incredible amount of hair after when I showered and blow-dried my hair. I began to suspect that the hard training, diet and the new job had created a stress that caused me to lose my hair. Despite this, I was already chewing supplements. I think at the time that I took zinc, magnesium and some multivitamin. I ate well (I thought) but still it did not get better. I stopped going to PT because I couldn’t sleep at night after the sessions but continued to train and eat pretty well.

In the spring of 2019, I became ill. I went on a sinus infection which made me lie in bed for two weeks and finally I had to go to the doctor to get pencilin. A few months later I started to lose more hair again. Probably because of this. I usually get weird side effects from pencilin and would not be surprised if there was a connection between these.

In the fall of 2019, I went to the doctor to take a blood sample to check my values, but for other reasons. It turned out that I have a little low blood value, which may also explain why I lost hair. I felt crazy tired at the time. Could fall asleep on the couch after a day of work and felt completely unfocused once I was at work. I started chewing vitamins again after a break but didn’t really think it made any difference.

In the spring and summer of 2020, I started to embrace the sun more because I have read that vitamin D can make a difference to the hair. I tried to take advantage of the sun to maximize my depots for the coming winter. It made me a little more alert. I also bought a zinc test which turned out that I probably have a zinc deficiency (zinc status is the name of the product).

In August 2020, I took a new approach to my health, that is, two months ago and not only started to tighten up my diet and also eat B vitamins, zinc, magnesium and iron supplements and noticed an incredible difference in my energy. All of a sudden, I did not feel that brain fog I had before. Despite this, the hair did not get better.


After searching for information like crazy online, I found info that it is at least as important with vitamin C and MSM for your hair. I have been bad at getting vitamin C from the diet because I am bad at eating fruit as I avoid foods that increase insulin. I ended up taking a glass of squeezed lemon, water and MSM every morning. In addition, I take vitamin D, breast tablets, a multivitamin produced for the hair, zinc and magnesium.

I have also changed my diet to cut down on all kinds of carbohydrates, meaning that I eat according to LCHF. What I have neglected in the last week are dairy products so the question is whether this is what has triggered my dandruff attack. As a child, I had problems with dandruff and even thin hair, which was corrected over the years when I switched to a gluten-free diet.

Today I feel quite helpless about this, but have realized that my hair loss is probably due to the inner stress I feel over my life and that I still have not really got the right side of my zinc deficiency. I still think that zinc status does not taste anything (which indicates a zinc deficiency).


I also know that with a diet change, the body, especially at LCHF, can get rid of old hair so that new healthy hair can grow. Here it is important to be patient. Even today I have showered my hair with apple cider vinegar to get rid of the dandruff I have and hope it helps me. This is supposed to be an old treatment.
In addition to this, I will also try to cut dairy products again, mainly the double cream based on the theory that the milk protein is the problem. It remains to be seen.

The last thing I need to do is take control of my thoughts because as much of our physical health is affected by our mental state. More on that in another post.

Now that I’m going to finish here, I’ll follow up on this post in a few months and update on how my hair health is doing.