Jag har tidigare skrivit om att jag är känslig för koffein. Jag hade tidigare även lyckats sluta men började strax igen efter eftersom saknaden blev för stor. Däremot fick jag en insikt här om dagen och tänkte skriva lite om det.

Det finns en uppsjö av artiklar om det här med kaffe och koffein och hur det påverkar vår kropp. Jag orkar inte repetera det som andra redan har skrivit om så vill du veta mer om hur koffein påverkar kroppen läs här. Jag tror förvisso inte att koffein är skadligt i måttliga doser, men jag tror att det är väldigt individuellt hur du svarar på koffein.

Vi svenskar konsumerar en ofantlig mängd koffeinhaltiga drycker, något som SvD skrev i om denna artikel redan 2018. Jag tycker att jag själv ser var och varann person hålla i en energidryck när jag är ute bland människor. Det har skapats en otroligt stor marknad kring detta. Det finns hur många smaker som helst, med eller utan socker och med eller utan koffein. En del är bättre och en del är sämre. Jag har själv konsumerat en och annan i mina dagar och tycker definitivt att det fungerar bra i träningssamanhang och dåligt i jobbsammanhang. Anledningen till att jag själv slutade med dessa drycker är för att jag inte tyckte att det kändes hälsosamt att behöva öppna en burk varje gång jag ska träna. Vare sig för plånboken eller för min kropp.

Jag själv har alltid haft inställningen om att kaffe är bättre än energidryck när vi talar om koffein. Till min förvåning visade det sig att jag inte alls gjort min hemläxa kring detta då jag inser att kaffe innehåller endast lite mindre koffein än en energidryck per 100 ml. Fan. Enligt livsmedelsverket innehåller 100 ml bryggkaffe runt 44,5 mg koffein (kan skifta beroende på styrka) och 100 ml koffeindryck ungefär 56 ml (beroende på märke). Medan en cola innehåller endast ca 11 ml koffein. Du kan se en hel lista med olika livsmedel och dess koffeininnehåll här.

Här har jag gått runt och trott att jag varit lite hälsosammare men i själv verket var det en ren bluff om jag under en dag sveper två av mina koppar med kaffe (som egentligen är en tekopp). Det blir en total om 280 ml koffein. Alltså ungefär 1,5 burk energidryck (som innehåller 180 ml koffein).

Det här har resulterat i att jag nu fick ett wake-up call om att jag bör minska på min gigantiska koppar kaffe till den lite mindre som rymmer max 100 ml. Något som också är intressant att ta med i beräkningen är att jag som inte är så lång (158 cm) och väger runt 50 kg kanske inte kan dricka lika mycket koffein som en man på 190 cm kan. Koncentrationen i blodet lär bli annorlunda tänker jag. Men det är bara en teori.

Det ska bli intressant om se om det här gör någon skillnad på mitt psyke då koffein triggar oro och ångest.

I have previously written that I am sensitive to caffeine. I had previously also managed to quit but started again soon after because the loss became too great. However, I got an insight the other day and thought to write a bit about it.

There are many articles regarding studies made on coffee and caffeine and how it affects our body. I don’t want to repeat what others have already written about, so if you want to know more about how caffeine affects the body read this. I certainly do not think that caffeine is harmful in moderate doses, but I think it is very individual how you respond to caffeine.

We Swedes consume an enormous amount of caffeinated beverages, something that SvD wrote about this article already in 2018. I think I see where each and every person holds an energy drink when I am out among people. An incredible big market has been created around this. There are any number of flavors, with or without sugar and with or without caffeine. Some are better and some are worse. I myself have consumed one or two in my days and definitely think that it works well when I’m exercising and badly in work contexts. The reason I stopped using these drinks myself is because I did not think it felt healthy to have to open a jar every time I exercise. Neither for the wallet nor for my body.

I myself have always had the attitude that coffee is better than energy drinks when we talk about caffeine. To my surprise, it turned out that I had not done my homework on this at all as I realize that coffee contains only a little less caffeine than one energy drink per 100 ml. Damn it. According to the Swedish Food Agency, 100 ml of brewed coffee contains around 44.5 mg of caffeine (may vary depending on how strong) and 100 ml of caffeine drink approximately 56 ml (depending on brand). While a cola contains only about 11 ml of caffeine. You can see a whole list of different foods and their caffeine content here.

Here I have walked around and thought that I was a little healthier but in fact it was a complete bullshit if I everyday sweep two of my cups of coffee (big as a tea cup) for one day. It will be a total of about 280 ml of caffeine. So about 1.5 cans of energy drink is my daily coffee intake equal to (which contains 180 ml of caffeine).

This has resulted in me now getting a wake-up call that I should reduce my giant cups of coffee to the slightly smaller one that holds a maximum of 100 ml. Something that is also interesting to take into account is that I, who is not that tall (158 cm) and weighs around 50 kg, may not be able to drink as much caffeine as a man of 190 cm can. The concentration in the blood is likely to be different, I think. But that’s just a theory.

It will be interesting to see if this makes any difference to my psyche as caffeine triggers worry and anxiety.