WINICTA

Kategori: Personal Sida 1 av 2

Tomorrows Profession

I have red many articles about tomorrows professions. Articles about which professions that won’t exist in a few years. As we all know new professions come to life and some others die. It’s a part of the development of the society.

Some article authors say that you should be within computer engineering and health care and some others say that social and creative professions will be more coveted. I myself believe that the human always will create meaningful professions where the creator can express her or his best qualities regardless if it’s a social skill, creative or a logical one. This means that if a certain profession dies another will be born. The only difference will be the title. So instead of writing about choosing the the right education, maybe we should teach people to find a education or profession that gives them a bigger satisfaction than just having a job and to get a salary every month. Even though the salary is very important (because we all need to pay our bills) I believe that in some cases we stare us blind on the wrong the wrong question. The question isn’t about having the job that the society wants. The question should be, which job suits my qualities best and do I find this profession interesting enough to pursue it for several hours every day? I believe this will give us a bigger satisfaction in the long run and will give our work life a bigger meaning.

If any one had told me to think like this I would definitely not have chosen my current profession. I would have chosen a much more creative job. But hey, this is why I’m writing.

So If I had to predict the future I would say one thing. Entrepreneurs will always have a place in the society. They are the ones who actually drives the society forward.

New Year

Happy New Year everyone! Hope you’ve had a great happy new year even though it’s corona times.

I myself am quite thrilled over 2021. I usually don’t bother about the new year like many others, but this year is different. Maybe for the first time I look forward to the new year. 2020 was a quite boring year for me. Not because of the corona, because I felt stuck. Stuck in a place and time where I shouldn’t be. It’s a strange feeling and hard to put my finger on what’s wrong. I just know.

I have had this feeling before. That things are going to slow and life happens to everyone else but me. I guess this occurs when we act on things. We only sit there and wait for things so be solved by themselves or that we don’t have patience enough. We want things to happen so quickly these days. Maybe we have forgotten that time is our best friend, not our enemy. Maybe we should just start accept. Because when we accept, then we can start to make a change.

The Moral Compass

De senaste veckorna eller dagarna har jag funderat över det här med moral och rättvisa. Jag själv anser att jag har hjärtat på rätt ställe. Jag vet vad som är rätt och fel. Visst, jag kan glida över ibland på fel spår men är oftast medveten om när jag gör det och har lika lätt för att rätta upp det och komma tillbaka på rätt spår igen. Jag anser mig själv vara en ärlig person och har en stor portion av moral i kroppen.

Men även jag kan göra dumma val ibland, jag är som sagt bara en människa precis som alla andra, så är det viktigt för mig att rätta upp det som är fel. Det skiljer mig från många andra. Jag kan stå för mina misstag och kan erkänna dem. Jag vägrar låta ångesten äta upp mig inifrån eller svälja den gång på gång för att låtsas som ingenting har hänt. Förr eller senare kommer sanningen alltid att dyka upp, så varför inte ta tag i den i tid?

Något jag har observerat från min egen sida är att jag ibland faller offer för andra människors dåliga intentioner. En godhjärtad person är lätt att utnyttja. De ser det bästa hos andra människor och förstår kanske inte alltid när andra sätter sitt eget värde före dig. Sina egna behov före dina behov. Så till dig som är högsensitiv vill jag bara säga en sak. Säg bara nej. Säg nej för din egen skull och säg nej för att det är inte okej att tänja andra människors gränser för ett icke gott syfte.

Du är värd det bästa och det bästa kommer att komma när du riktar energin till personer och situationer där du uppskattas. På riktigt.

In the past couple of weeks or days, I have been thinking about this with morality and justice. I myself believe that I have my heart in the right place. I know what is right and wrong. Sure, I can slip over sometimes on the wrong track but am usually aware of when I do it and have just as easy to fix it and get back on track again. I consider myself an honest person and have a great deal of morality in my body.

But even I can make stupid choices sometimes, I’m just a human being just like everyone else, so it’s important to me to correct what is wrong. It sets me apart from many others. I can stand for my mistakes and can admit them. I refuse to let the anxiety eat me up from within or swallow it over and over again to pretend that nothing has happened. Sooner or later the truth will always emerge, so why not fix it in time?

Something I have observed from my own side is that I sometimes fall victim to other people’s bad intentions. A kind-hearted person is easy to use. They see the best in other people and may not always understand when others put their own value before you. Their own needs before your needs. So to you who are highly sensitive, I just want to say one thing. Just say no. Say no for your own sake and say no because it’s not okay to push other people’s boundaries for a bad cause.

You deserve the best and the best will come when you aim your energy to people and situations where you are appreciated. For real.

To Be Different

Jag nog hela mitt liv känt mig lite annorlunda. Det började nog redan när jag var liten. Jag tyckte hellre om att umgås med vuxna eftersom de gav mig en trygghet. Eftersom jag inte växte upp med mina syskon gjorde detta inte saken lättare. Jag har även deltagit i individuella sporter vilket gjorde saken antagligen ännu värre. Jag har inte problem med att ta hänsyn till andra människor eller arbeta i grupp, snarare tvärtom. Jag värnar väldigt mycket om andra människor. Kanske till den grad att det ibland går ut över mig själv ibland.

Jag har alltid känt mig ganska omtyckt förutom kanske i högstadiet. Även om det har tagit sin tid till att rota mig i många situationer har det oftast mynnat ut i att jag blir omtyckt och accepterad. Min gissning är att det beror på att jag oftast strävar mot att vara pålitlig och omtänksam.

Jag har oftast tänkt att problem är något man löser. Så jag försöker oftast hitta en lösning. Med tiden har det växt sig starkare vilket skapar blockeringar till mina känslor. Innerst inne finns det så mycket känslor som jag inte vågar eller kan uttrycka. De yttrar sig hellre i kontroll och logiskt tänkande. Jag vet helt enkelt inte hur jag kommunicerar ut dem eller hanterar dem.

Jag vet att jag varken tänker eller agerar som många andra. Jag kan vara impulsstyrd samtidigt som jag kan vara extremt logisk. Jag kan skifta mellan fyrkanternas fyrkant till ett känslostyrt barn. Jag kan ena sekunden vara extremt känslig och på någon minut slå om till iskall. Det jag har insett är att det hela handlar om medvetenheten till sitt beteende. Du blir det du tänker att du är. Vilket är läskigt, men samtidigt coolt att kunna styra både känslor och ett agerande. Jag har däremot hjärtat på rätt ställe och skulle aldrig i min vildaste fantasti använda det till något ont. Jag är alldeles för godhjärtad, godtrogen och lojal. Däremot skulle jag nog bli en bra skådis.

Min mamma sa till mig att jag är väldigt följsam som person, vilket är enkelt för andra människor men kan också drabba mig illa om jag inte är uppmärksam. Som HSP faller du lätt offer för psykopater och andra hjärntvättare. Du blir lätt ett offer för andras känslor/avsikter.

Något jag också insett är att vi blir som de vi umgås med. Vilket också stämmer väldigt bra. Jag har på senare tid åskådat de i min omgivning och har insett att det finns tendenser till samma beteenden som de omkring mig. Men precis som det står i sociologiböckerna så lär vi oss av varandra. På gott och ont. Vi tar efter varandras beteenden vare sig vi vill det eller inte eftersom det sitter så starkt. Det krävs väldigt mycket tankekraft och energi för att inte göra det.

Hur som helst får jag försöka finna mig i att jag är olik de flesta. Jag känner mycket mer, är mycket mer uppmärksam på detaljer och har svårt för att stänga av. Jag är nog vad de kallar HSP.

Time Flow

Idag är det lördag och det innebär ledigt. Senaste veckorna har bara rusat förbi. Det går så fort att jag inte ens hinner blinka innan det är fredag vilket får mig att fundera på ens uppfattning om tid.

Jag skulle säga att det var år sedan jag uppfattade att tiden gick så här fort. Tidigare har jag tyckt att tiden står stilla. Jag tror att det beror på att jag är inne i ett flow just nu. Att min uppfattning om tid och min prestation är synkade.

Det här med tid är väldigt faschinerande tycker jag eftersom vi alla står lika inför tiden, men hur kommer det då sig att vi alla använder vår tid så olika? Det sägs att vi ska leva mer i nuet precis som barn gör, samtidigt vill de flesta människor tänka långsiktigt för att kunna planera för en bättre framtid.

En människas uppfattning för tid kan kopplas till en människas beteendemönster som i sin tur påverkar vem vi är och vem vi blir. Hur vi förhåller oss till det förflutna är också något som påverkar oss som individer. Kan vi släppa det som har varit bakom oss och ta lärdom av det eller lever vi kvar i den tid som har varit?

Men om vi går tillbaka till tidsflow. Så har jag uppmärksammat några saker som får mig att känna flow.

  1. Jag känner en tillräcklig intullektuell stimulans.
  2. Jag gillar det jag gör.
  3. Att jag inte känner oro.
  4. Jag ser framsteg i processen.

När jag tänker tillbaka så stämmer det här ganska bra in på mitt liv. Jag har nog ofta känt att jag inte blir tillräckligt utmanad i främst jobbsammanhang vilket gör att livet står lite still. Jag behöver få utlopp för min energi annars verkar den ta sig uttryck i andra situationer. Ungefär som med människor som har ADHD. Lite så fungerar jag också. Jag behöver en intullektuell stimulans. Annars ruttnar jag. Därför är jag nog ganska snabb i mitt jobb ibland. Jag försöker pressa mig på tid när själva uppgiftern är tråkig. Så här håller jag på. Hur mycket hinner jag göra på en arbetsdag?

Nu när jag har lagt om kosten också märker jag en stor förbättring i det kognitiva. Jag känner mig mycket mer klartänkt. Jobbet går fortare och jag “ser” saker på ett annat sätt. Den där hjärndimman är som bortblåst. Helt fantastiskt. Jag önskar att fler kunna få uppleva den här mentala klarheten. Det skulle förmodligen bota väldigt mycket ångest och oro.

Today is Saturday and it is building free. The last few weeks have just rushed by. It goes so fast that I do not even have time to blink before it is Friday must make me think about one’s perception of time.

I would say that it was years since I feltt that time went by so fast. In the past, I have had the feeling of that time stands still. I think it’s because I’m in a flow right now. That my perception of time and my performance are synchronized.

The question about time really is is very fascinating. I think because we all are equally facing time how come we all use our time so differently? It is said that we should live more in the present as the children do, at the same time most people want to think long-term to be able to plan for a better future.

A person’s perception of time can be linked to a person’s behavioral pattern, which in turn affects who we are and who we become. How we relate to the past is also something that affects us as individuals. Can we let go of what has been behind us and learn from it or do we live on in the time that has been?

But if we go back to reflection about what time flow really is. I have noticed some things that make me feel flow.

I feel an intellectual stimulus.

I like what I do.

I don’t feel anxious.

I see progress in the process.

When I think back, this fits in pretty well with my life. I have probably often felt that I am not challenged enough in mainly work contexts, which means that life is a bit boring. I need to get an outlet for my energy otherwise it seems to manifest itself in other situations. Much like with people who have ADHD. That’s a bit how I work too. I need an intellectual stimulus. Otherwise I rot. That’s why I’m probably pretty fast in my job sometimes. I try to push myself on time when the task itself is boring. This is how I do it. How much time do I have to do in one working day? In other words I sometimes think that others are way to slow at what they do. I can also get irritated when I get the same salary as others but manage plenty more tasks at the same time.

Now that I have changed my diet, I also notice a great improvement in the cognitive. I feel much more clear-minded. The job goes faster and I “see” things in a different way. That brain fog is like blown away. Totally fantastic. I wish that more people could experience this mental clarity. It would probably cure a lot of anxiety and worry.

Food World

Idag har jag gjort ett besök på butiken matvärlden. Det var som att en ny värld öppnades för mig. Det var helt sjukt mycket nya livsmedel som fanns där. De hade en superfin frukt- och grönsaksdel samt oändligt roliga produkter du inte ser på vanliga matbutiken.

Jag har under en lång tid tyckt att de vanliga svenska matbutikerna är väldigt tråkiga. De har väldigt mycket skit samt att de är onödigt dyrt. Jag har uppmärksammat hur min närmaste butik har blivit så fruktansvärt dåliga på kött. Det är dyrt, segt och inte alls prisvärt. Jag till och med hörde av mig till dem angående detta men fick inget svar. Vilket ur ett kundperspektiv är uruselt.

Nu kommer jag nog försöka storhandla lite mer på helgerna. Även om jag tycker om att laga mat så kan det bli lite segt på vardagarna. Det är väldigt skönt att ha färdiga matlådor. Nackdelen är att du måste äta matlådan trots att du kanske är sugen på något annat.

Today I paid a visit to the food world store here in Stockholm. It was as if a new world was opening up to me. There was a whole lot of fresh food that was there. They had a super nice fruit and vegetable section as well as endless fun products you don’t see at the regular grocery store.
I have for a long time thought that the usual Swedish grocery stores are very boring. They have a lot of shit and that they are unnecessarily expensive. I have noticed how my nearest store has become so terribly bad at meat. It is expensive, chewy and not at all affordable. I even sent an email to them about this but never got any response. Which from my perspective is a disaster when it comes to customer service.
After my new discovery I will probably try to shop a little more on the weekends in this grocery store. Even though I like to cook, it can get a little boring on weekdays. It is very nice to have ready-made lunch boxes. The downside is that you have to eat the lunch box even though you may be craving something else.

Purple Nails

Det blev lila naglar. Jag är urnöjd. Jag lyckades igår boka en sistaminuten-tid idag på en salong inne i stan. Det blev gelennaglar med gellack samt förlängning. Det som är lite irriterande bara är att det går så fruktansvärt långsamt att skriva på tangentbordet eftersom jag inte har vant mig vid hur jag ska skriva med lösnaglar än.

Sen har jag inte gjort så mycket mer idag än att ha käkat ostchips och charkbitar.

Jag har sedan bara slökollat på TV, youtube och beställt lite mer MSM, kollagen och några mjölksyretabletter. Samt att jag har beställt några sminkartiklar.

I now have purple nails! I’m very pleased with the results. Yesterday I managed to book a last minute appointment today at a salon in town. I chose gel nails with gel polish and with extensions. What’s a little annoying is just that Im so terribly slow at typing on the keyboard since I’m not used to have fake nails.
After this I haven’t done much more for today than chewing cheese chips and pieces of charcuterie.
I have since just been lazy watching TV, youtube and ordered a little more MSM, collagen and some lactic acid tablets. And that I have ordered some make-up items
.

Good Morning!

God morgon! Idag är det lördag och det enda jag har inplanerat är att träna och fixa mina naglar. Jag skulle egentligen träffa några gamla kollegor idag, men det blev inställt tidigare i veckan.

En annan sak som har hänt är att jag har valt att gå tillbaka fulltid till jobbet igen. Det här med att studera juridik var inte min grej. Det kändes som att en sten lättare från mitt hjärta. Gud så skönt att jag slippet detta nu. Nu kan jag fokusera på en två saker. Jobbet och mig själv.

Update om det här med kaffe. Det konstiga är att när jag börjar vänja mig av vid kaffet här hemma tycker jag ibland att det doftar sot. Det smakar inte alls gott. Jag undrar vad det kan bero på. Jag fick samma sak när jag hade varit utomlands förra året och kom hem till kaffet här hemma. Det gick inte att dricka.

Däremot drack jag två koppar på jobbet på eftermiddagen. Det var nog därför jag hade en mega huvudvärk igår. Försökte att rädda det med en halv kopp av kaffet här hemma, men det smakade verkligen inte bra.

Today is Saturday and the only thing I have planned is to go to the gym and fix my nails. I was actually going to meet some old colleagues today, but the gathering got cancelled earlier this week.
Another thing that has happened is that I have chosen to go back to work full time again. Studying law was not my thing. It felt like a stone lighter from my heart. So nice that I got rid of this problem. Now I can focus on one two things. The job and myself.

Update on this with coffee. The strange thing is that when I start to get used to the coffee here at home, I sometimes think it smells sooty. It does not taste good at all. I wonder what it could be due to. I got the same thing when I had been abroad for the year and came home for coffee here at home. Could not drink.

However, I drank two cups at work in the afternoon back on thursday. That was probably why I had a mega headache yesterday. Tried to save it with half a cup of coffee here at home, but it really did not taste good.

Canceled Visit

Idag fyller min kära mamma år och jag hade egentligen planer på att åka och besöka henne. Tanken var att jag skulle ta tåget till Sala och möta upp henne och sen skulle vi ha en heldag tillsammans för att sedan åka hem på söndagen. Tyvärr blev hon sjuk och var tvungen att ställa in. Så nu har vi bokat om det till en annan helg längre fram.

Så idag vet jag faktiskt inte riktigt vad jag ska hitta på mer än att titta lite på film, läsa någon bok kanske. Fast det gillar jag också.

Något jag har funderat på senaste tiden är mitt behov till att uttrycka mig kreativt. Det är något som jag tror är jätteviktigt för mig. Det känns som att jag måste det. Det lustiga är att jag såg ett klipp med Jordan Peterson om just detta med kreativa personer och hur de måste kunna uttrycka sig. Han beskriver att kreativa personer “dör” om de inte får uttycka sin kreativitet. Precis så känner jag. Jag tror faktiskt att jag dör lite inombords om jag inte får uttrycka den.

Som yngre älskade jag att baka, fotografera, redigera foton, leka i photoshop, blogga, sminka mig. Det var roligt att få skapa något. Leka med färger, former och text. Det fanns inga regler utan det var bara fantasin som satte gränser. Jag blev även bättre och bättre med tiden allt eftersom jag lärde mig mer.

När jag tittar tillbaka på tiden i skolan tyckte jag faktiskt att de kreativa ämnena, alltså bild, syslöjd, hemkunskap (dock inte musik) var de roligaste ämnena. På gymnasiet hade vi en kurs i digital bild. Det var den roligaste kursen på under hela gymnasietiden. Även matte var helt okej. Kanske för att jag aldrig hade särskilt svårt för matten trots att jag kunde ha ansträngt mig lite mer för ett bättre betyg. Det här får mig att fundera över varför jag inte valde ett mer kreativt yrke. Jag borde bli mer kreativ på min fritid igen.

Today is my dear mother’s birthday and I actually had plans to go and visit her. The idea was that I would take the train to Sala and meet her and then we would have a full day together and then I would take the train home on Sunday. Unfortunately, she became ill and had to cancel. So now we have rebooked it for another weekend later in november.

So today I actually don’t really know what to do more than watch a movie, read a book maybe. But I like that too.

Something I have been thinking about lately is my need to express myself creatively. This is something that I think is very important to me. It feels like I have to. The funny thing is that I saw a clip with Jordan Peterson about just this with creative people and how they must be able to express themselves. He describes that creative people “die” if they are not allowed to express their creativity. That’s exactly how I feel. I actually think I’ll die a little inside if I’m not allowed to express it.

When I was younger, I loved baking, photography, editing photos, playing in photoshop, blogging and being creative with make-up. It was fun to create something. Play with colors, shapes and text. There were no rules, only the imagination could set limits. I also got better and better with time as I learned more.

When I look back on my time at school, I actually thought that the creative subjects such as painting, needlework, home knowledge (but not music) were the most fun subjects. In high school we had a course in digital image. It was the most fun course of them all. Even if math was quite okay. Maybe because I never had a particularly hard time with math, even though I could have put in a little more effort for a better grade. This makes we think about why I didn’t chose a more creative job. Maybe I should be more creative on my free time.

Three-course lunch

Igår firade jag en vän till mig vars födelsedag var igår. Jag gjorde en lunch med tre rätter. Alla rätter enligt LCHF. Det var en framgång. Jag var mycket nöjd med resultatet!

Kvällen innan, med andra ord på torsdagskvällen, gjorde jag chokladkakan som skulle vara kakans första lager. Jag tvekade lite när jag tog kakan ur ugnen efter bara 7 minuter. Den kändes lite väl kladdig, men det blev ganska bra. Tyvärr har jag inget foto av efter att kakan har bakats. Ovanpå kakan gjorde jag en hallonpannacotta och lämnade den i frysen i ungefär fyra timmar. Detta gjorde jag på morgonen efter att chokladbotten hade bakats. Receptet hittade jag på lesscarbs.se (länk finns nedan).

Till förrätt gjorde jag en räkcoctail med räkor, avokado, tomat, sallad med en dressingsås på creme fraiche, dijon, citron, dill, gräslök, salt och peppar. Supergott! Här får man ta i med kryddningen för att det inte ska bli för smaklöst.

Som huvudrätt köpte jag varsin skiva entrecote och gjorde en hemgjord béarnaisesås. Eftersom jag gillar att hålla måltider enkla bakade jag lite spetskål i ugnen i ungefär tio minuter med lite olja och salt. Det är allt! Det här var min tre-rätters lunch. Enkelt och väldigt gott!

Om någon vill ha receptet kan jag länka in här nedan.

Yesterday I celebrated a friend of mine whose birthday was yesterday. I made a three-cource lunch. All low carb. It was a success. I was very pleased with the results.

On the evening the night before, in other words on Thursday evening, I made the chocolate cake that was supposed to be the first layer of the cake. I was a little hesitant when I took the cake out of the oven after only 7 minutes. But it turned out pretty good. Unfortunately I don’t have a photo of after the cake being baked. On top of the cake I did a raspberry pannacotta and left it in the freezer for about four hours. This I did on the morning after the chocolate bottom being baked.

For starter I made a shrimp coctail with shrimps, avocado, tomato, lettuce with a dressing sauce made on creme fraiche, dijon, lemon, dill, chive, salt and pepper.

For main course I bought a slice of entrecote and made some home-made
béarnaise sauce. Because I like to keep things simple I baked some point cabbage in the oven for about ten minutes with some oil and salt. That’s it! This was my three-course lunch. Simple and very tasty!

If some one would like to have the recipe I can link in here. But notice that they are in swedish with swedish measures.

Sida 1 av 2

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén