WINICTA

Kategori: Mental health

Just Do It

Nu var det några dagar sedan jag skrev. Jag har haft lite ångest kring skrivandet. Det har varit svårt att komma på vad jag ska skriva. Det gör att jag inte skriver något alls. Jag får prestationsångest. Istället för att bara skriva. Skit sak samma vad jag skriver. Det handlar lite om att sätta vanan.

Prestationsångesten har alltid funnits med mig så länge jag kan minnas. I oavsett vad jag gör så finns den där. Jag vill hela tiden göra saker och ting bättre eller bäst. Det hämmar mig från att ens börja. Jag är rädd för att misslyckas. Att göra fel. Jag har svårt att förlika mig med att göra något halvt bra. Jag känner mig inte nöjd med mig själv förrän jag har gjort någonting jag är själv nöjd med. Mina krav på mig själv är ofta så stora att jag inte kan njuta av att se en utveckling över tid. Att göra en resa där jag kan gå från dålig till bra. Jag har inte tålamodet till att vänta på att bli bra utan vill vara bra på en gång. Prestationsångesten hämmar mig till att ens börja.

Jag undrar hur det kommer sig att jag känner en sådan prestationsångest i livet. Att vara bäst kräver extremt mycket arbete och tid. Så varför inte bara nöja sig med att vara måttligt bra på fler saker? Varför inte bara acceptera att inte vara bäst? Eftersom risken alltid finns att någon annan är bättre än dig, hur mycket tid du än lägger ner.
Det finns något som heter 80/20 regeln. Alltså 20 % står för 80 % av utfallet. Det är inte sant till fullo även om resonnemanget har väldigt mycket sanning i sig. Det innebär kort och gott att vi kan spendera mycket mindre tid till att uppnå 80 % om vi fokuserar på rätt saker. Däremot når vi inte 100 %, men det kanske är värt det. För vore det inte skönt att kunna skönt att kunna vara bra på fler saker, men slippa ödsla tiden till att försöka vara bäst i allt?

Now it was a few days since I wrote. I have had some anxiety about writing. It has been difficult to figure out what to write. That means I do not write anything at all. I get performance anxiety.
Performance anxiety has always been with me for as long as I can remember. No matter what I do, it’s there. I always want to do things better. It hinders me from even starting. I’m afraid of failing. To make mistakes. I have a hard time coming to terms with doing something half good. I don’t feel satisfied with myself until I have done something I feel good about.

My demands on myself are often so great that I can not enjoy seeing a development over time. To make a journey where I can go from bad to good. I do not have the patience to wait to be good and want to be good at it right away.
I wonder how it will be that I can change such a performance anxiety in life. To be the best requires an extremely amount of work and time. So why not just be moderately good at more things? Why not just accept not being the best? Because there is always the risk that someone else is better than you, no matter how much time you spend.

There is something called the 80/20 rule. This means that 20 % of the input stands for 80% of the outcome. This is not entirely true even if the reasoning has a lot of truth in it. In short terms the principle means that we can spend much less time to achieve 80% if we focus on the right things. However, when we will not achieve 100%, but it may be worth it. Wouldn’t it be nice to be able to be good at more by doing less and avoid wasting time trying to be the best in everything?

Intuition

Idag är det en helt vanlig måndag. Jag är ledig från jobbet idag och har avsatt min tid till att läsa. Förutom att läsa har jag även funderat en del. Som jag gillar att göra. Jag tycker om att avsätta tid till att fundera eftersom det är viktigt att reflektera och inte bara låta tiden gå utan att någonsin reflektera över vad vi känner. Jag vill inte att de yttre omständigheter styr mig utan jag vill att det ska vara de inre omständigheterna styr.

Den senaste tiden har jag tyvärr tappat min intuition. Mycket beror på att jag inte tagit hand om mig själv och mina behov. Jag har slarvat med mindfulness och låtit mina känslor ta kontrollen över mig istället för att jag har kontroll över dem. Jag har normalt sätt en väldigt bra intuition, på gott och ont. Det är en otrolig tillgång men kan ibland vara lite jobbigt. Jag kan känna mig väldigt ensam i mina tankar och känslor, därför är det väldigt skönt att möta andra människor som är liksinnande som förstår hur jag känner i vissa situationer.

Jag har märkt att det är många som har en bra intuition och ofta kommer det med tiden, men alla får inte bra intuition. Notera att det är skillnad på intuition och erfarenhet. Intuition är en omedelbar uppfattning eller en känsla om en människa eller situation tillskillnad från erfarenhet som bygger på ett intjänande.

Den kan dessutom te sig lite olika från individ till individ. För min egen del är min intuition allra bäst kring andras energier. Jag plockar lätt upp andras energier och känslor. Jag påverkas väldigt lätt av människor och miljöer runt omkring mig och upplever att antalet intryck kan bli för många ibland. Jag har helt enkelt svårt att stänga av och försöker hitta en balans mellan av och på.

Några tips på hur du kan träna upp din intuition:

 1. Lär dig att observera

Du lär dig otroligt mycket om dig själv, människor och din omgivning genom att bara observera. Du kan observera ditt tankemönster, ditt beteende, din partner, ditt husdjur etc etc. Du behöver inte göra så mycket mer än att bara ha ett öppet sinne och observera utifrån ett objektivt perspektiv. Du får nya insikter som kan vara väldigt värdefulla.

 • Låt tankarna “svala” och fundera över vad du faktiskt känner

Det är lätt att leva väldigt mycket i huvudet. Många inklusive jag själv lever väldigt mycket i att tänka logiskt. Det funkar till en viss gräns. Däremot funkar det aldrig i längden. Genom att andas lite, skruva ner tankeverksamheten och våga känna efter gör att du övar upp intuitonen.

 • Ta dig tid till att vara själv

Många tycker inte om att vara själva och måste hela tiden omge sig bland andra människor. En del är till och med rädda för att vara själva och för att möta de tankar som kommer genom att vara själv. Dessa är väldigt viktiga att möta eftersom det är när du bemöter dina tankar som du faktiskt utvecklas som person.

 • Öva på att göra ingenting

Att göra ingenting är precis lika nyttigt som att träna. Speciellt i ett väldigt stressfyllt samhälle med många krav. Vi människor behöver återhämtning och vila i lagom dos. Även din intuition blir bättre av att göra ingenting.


Today is a normal Monday. I am free from work today and have set aside my time to read. In addition to reading, I have also been thinking a lot. Which I like to do. I like to set aside time to think since it is important to reflect and not just let time go by without ever reflecting on what we feel. I do not want the external circumstances to control me, but I want the internal circumstances to control me.

I have noticed that there are many who have a good intuition and often it comes with time but some people will never get a good intuition. Note that there is a difference between intuition and experience. Intuition is an immediate perception or feeling about a person or situation as opposed to experience based on a gaining knowledge.

It may also look a little different from individual to individual. For me, my intuition is best about the energies of others. I easily pick up other people’s energies and emotions. I am very easily influenced by people and environments around me and feel that the number of impressions can be too many sometimes. I simply have a hard time turning it off and I’m trying to find a balance between on and off.

Some tips on how to become more intuitive:

 • Learn how to observe
  You learn an incredible amount about yourself, people and your surroundings by just observing. You can observe your thought pattern, your behavior, your partner, your pet etc etc. You do not need to do much more than just have an open mind and observe from an objective perspective. You gain new insights that can be very valuable.
 • Let your thoughts rest and let your emotions take more space.
  It is easy to live very much in your head. Many, including myself, live very much in thinking logically. It works to a certain limit. However, it never works in the long run. By breathing a little, turning down the thought activity and daring to feel makes you practice the intuition.
 • Take the time to be by yourself
  Many do not like being alone and have to constantly surround themselves with other people. Some are even afraid to be by themselves because then they have to meet the thoughts that come by being yourself. These thoughts are very important to observe. When you do so you actually develop as a person.
 • Practice on doing nothing
  Doing nothing is just as useful as exercising. Especially in a very stressful society with many demands. We humans need recovery and rest in moderation. Even your intuition gets better by doing nothing.

It’s Okay to Say No

I hate being boring, so I often say yes. Even to things I do not want to do. It always ends with saying yes to things or meeting people who take more energy than it gives me.

Something that I have reflected on lately is that it’s okay to actually say no to people and/or events to that you inwardly do not even want to hang out with or partake of. Something I have learned as the time passes is how important it is to actually listen a little more to your heart. No one will thank you for agreeing to things you do not want to do.

It’s so easy to get caught up in the mindset of everything we “have to” do. We need nothing more than to take care of our basic needs and try to earn some money to survive. The rest is usually voluntary. Therefore, think about who and what makes you energetic and for whose sake you say yes. Think about the pros and cons. It takes practice to dare to say no. It can be difficult at first but over time you will become better at navigating what you actually want to say yes to. Also, do not let the nagging of others affect your response. A no is always a no. Dare to stand up for it.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén