WINICTA

Kategori: Health Sida 1 av 2

Blood Sugar Spike

Before Christmas I got sick. I think I got a malignant bacterium or some kind of virus in my stomach. What ever I ate, my stomach couldn’t keep it. I had diarrhea for over a week. After this week I did the mistake of eating carbs again. The carbs made me get back the energy when I hadn’t eaten for several days. I had forgotten how much I love carbs and how they make me feel happy. For real. So there I was, stuck in the carb swamp again.

The cravings for carbs made me do something bad yesterday. I baked a carrot cake with lots of sugar in it. It was delicious and not good for my blood sugar. Even if it seemed to be a great idea at the time I baked it and then ate it, my body didn’t agree.

Today I feel nothing but hungry and addicted to the damn carrot cake. So no, this was not a good idea to cheat if you are on a low sugar diet.

From a scientific perspective this is quit interesting how the body adapts so quickly to “drugs”. Yes, I call sugar a drug. Because it is. How the body wants more. The body doesn’t indicate when it wants veggies but sugar, that the body really wants. I feel like my brain is being kidnapped. Kidnapped by the sugar. Tomorrow, no more sugar again. Let the detoxification begin.

How is it Going With Keto?

Jag har nu ätit enligt LCHF i kanske två månader plus några månader med clean eating innan dess. Jag tänkte att jag skulle utvärdera lite vad som har hänt hittills.

Det första som hände var att ångesten och oron har minskat dramatiskt. Jag tror dock att det har att göra med en livsstilsförändring också och inte bara pga kosten. Jag känner mig mycket lugnare och har en jämnare energi genom dagen. Även om jag något segare så tycker jag det känns mer hållbart i långa loppet. Jag orkar en hel dag på jobbet, träna och göra middag utan att känna mig helt slutkörd på kvällen även om vissa dagar så klart gör mig tröttare än andra.

Jag har inte gått ner något i vikt, men samtidigt har jag inte kämpat för det heller. Jag har nog snarare gått upp 2 kilon sen i somras. Däremot är det inget jag bryr mig särskilt mycket om eftersom jag försöker ställa om mitt mindset att äta när jag är hungrig på “riktigt” vilket har varit lite svårt för mig som tycker om att äta och som ibland använder mat som ett verktyg i situtioner jag egentligen är rastlös.

Jag har inte längre någon panikhunger. Förut kunde jag få panikhunger när jag inte ätit med jämna mellanrum. Speciellt om jag hade tränat. Nu har jag aldrig det längre. Visst, jag känner hunger inte men inte alls på samma sätt.

Jag har en betydligt högre koncentrationsförmåga än några månader tillbaka. Det är som natt och dag. Det är helt fantastiskt hur jag uppmärksammar saker nu som jag tidigare inte alls kunde uppmärksamma.

Jag känner mig betydligt gladare. Jag börja känna igen mig själv såsom jag var för några år sedan.

Jag fryser inte på samma sätt nu som jag gjorde förut. Det beror nog på att kroppen inte går på svält eller att förbränningen har höjts en aning. Det är en otrolig känsla att kunna gå ut och inte känna att man vill ta på sig ett täcke för att känna sig varm.

Hittills är det många fler fördelar än nackdelar. Det som jag tycker är segt är att jag inte riktigt är van att träna på dieten än. Kroppen är definitivt inte anpassad till att använda fett som energikälla. Jag hoppas att det kan vända inom en tid.

I have now been eating according to the keto diet for maybe two months plus a few months of clean eating before that. I thought I would evaluate a bit what has happened so far.

The first thing that happened was that anxiety and worry have decreased dramatically. However, I think it has to do with a lifestyle change as well and not just because of diet. I feel much calmer and have a more even energy throughout the day. Even though I’m a little slower in the energy, I think it feels more sustainable in the long run. I can manage a whole day at work, work out and make dinner without feeling completely exhausted in the evening, even though some days of course make me more tired than others.

I have not lost any weight, but at the same time I have not fought for it either. I have probably rather gained 2 kilos since the summer. However, it is not something I care much about because I try to change my mindset to eat when I am hungry for “real” which has been a bit difficult for me who likes to eat and who sometimes uses food as a tool in situations when I feel restless.

I no longer have any panic hunger. Before, I could get hunger pangs when I did not eat at regular intervals. Especially if I had worked out. Now I never have it anymore. Sure, I do feel hungry, but not in the same way as before.

I have a much higher ability to concentrate than a few months ago. It’s like night and day. It’s amazing how I pay attention to things now that I could not pay attention to before.

I feel much happier. I’m starting to recognize myself as I was a few years ago.

I’m not freezing in the same way I did before. This is probably due to the fact that the body does not go hungry or that the metabolism has been raised slightly. It’s an incredible feeling to be able to go out and not feel like you want to put on a blanket to feel warm.

So far, there are many more advantages than disadvantages. What I think is tough is that I am not really used to exercising on the diet yet. The body is definitely not adapted to using fat as an energy source. I hope it can turn around in a while.

Running on Keto

I söndags körde jag ett löpningspass utomhus på strax över 8 km. Eftersom jag inte har sprungit på ett bra tag var det intressant att se två saker. Hur mycket har jag tappat samt hur jobbigt är det att springa på keto (lchf).

Andningen var helt okej faktiskt. Visst att det kändes jobbigt till och från men det var inte alls så som jag hade trott att det skulle vara. Däremot var det väldigt segt. Det känns allmänt segt i kroppen. Ungefär som att benen har fastnat i gyttja.

När jag hade kommit ungefär 5 km finns en stor backe på ungefär 60 meter. Väl uppe på toppen mätte min puls 204 slag. 204 slag?? Det kan inte vara möjligt tänkte jag. Efter att ha googlat runt lite verkar det som att ens maxpuls höjs på keto-dieten. Detta var inget jag kände till, men väldigt faschinerande. Tydligen så krävs det mer syre för att använda fettet som bränsle vilket gör att hjärtat måste pumpa fortare.

Jag är också väldigt faschinerad över att jag kan ligga på den pulsen utan att vilja dö. Visst känns det tungt, men jag hade aldrig kunnat gisssa att jag låg vid min maxpuls om det inte vore för min pulsklocka. Jag hade ju ingen mjölksyra i benen. Sen om det är bra att ligga där är en helt annan diskussion. Antagligen inte, men eftersom att jag måste börja om med min konditionsträning efter att ha legat på latsidan är det kanske inte så konstigt att resultatet blev som det blev.

Något jag ska ta med i beräkningen är också att jag hade vilat hela dagen vilket gör att jag antagligen orkade pressa upp pulsen mer än om jag hade jobbat innan.

Jag vet att det kan ta ett tag innan kroppen är helt fettadapterad vilket gör att jag antagligen måste stå ut med att min hastighet i löparspåret kommer vara dåligt ett bra tag till. Däremot känner jag en helt annan jämn energi under passet vilket passar mig bra. Även om jag känner mig segare och långsammare är jag inte helt urlakad på energi på samma sätt. Det kommer nog göra att långpassen kan bli lättare att utföra i sommar när jag ska träna inför marathon.

Det ska bli intressant att följa upp detta.

Last sunday I did an outdoor running session of just over 8 km. Since I have not run for a long time, it was interesting to see two things. How much have I lost and how hard is it to run on keto (lchf).
The breathing was perfectly okay actually. Sure it felt heavy from time to time but it was not at all as I had thought it would be. However, it was very tough. It generally feels tough in the body, almost like my legs were running through mud.
When I had run about 5 km, there is a large hill of about 60 meters. Once at the top, my heart rate measured 204 beats. 204 beats per minute?? That can not be possible. After googling around a bit, it seems that the maximum heart rate can be higher on the keto diet. This was not something I knew about, but I find it very fascinating. Apparently, more oxygen is needed to use the fat as fuel, which means that the heart has to pump faster.

I am also very fascinated that I can have that pulse without wanting to die. Sure, it feels heavy, but I could never have guessed that I was at my maximum heart rate if it were not for my heart rate monitor. I had no lactic acid in my legs. Then whether it is good to lie in that pulse zone for that long that is a completely different discussion. Probably not, but since I have to start all over with my cardio training after being on the lazy side, it is perhaps not so strange that the result was as it was.

Something I should take into account is also that I had rested all day, which means that I probably managed to push my heart rate up more than if I had worked before the workout.
I know that it can take a while before my body is completely fat-adapted, which means that I probably have to put up with the fact that my speed on the running track will be bad for a while longer. On the other hand, I feel a completely different regarding the energy during the workout, which suits me well. Although it feels tougher and I’m slower, I am not completely drained on energy in the same way. It will probably make the long sessions easier to perform this summer when I train before the marathon.

It will be interesting to follow up on this.

My Breakfast

Eftersom jag nu går på LCHF så vill jag gärna äta en stadig frukost innan jag sticker till jobbet. Visst fungerar det att fasta, men jag tycker att den är lite jobbig ibland. Jag får typ lite panik av att veta att jag inte ska äta något fram till lunch. Jag är nog lite rädd för att vara hungrig eftersom jag inte trivs eller mår bra av den känslan. Svårt också att jobba när jag känner mig hungrig. Däremot är hungern på LCHF en helt annan än den är på en kost med kolhydrater. Då blir jag ett vrak när hungern kickar in. Det är hemskt.

Jag brukar alltid äta ägg i någon form. Senaste året har jag lite svårt för kokt ägg. Jag har nog förätit mig lite på det eftersom det är ett lätt mellanmål att ha med sig till jobbet.

Nu gör jag iaf scrambled eggs på två ägg med en stor klick smör. Till det har jag antingen 1 liten eller en halv stor avokado och ibland även 2-3 baconskivor. Det beror på om jag ska träna och/eller hur hungrig jag är. Ibland skippar jag avokadon och har bara bacon till istället. Jag försöker att variera. Jag köper numer alltid ekologiska ägg (förutom när det är extrapris på vanliga ägg) och ekologiskt bacon utan nitrit. Jag är lite kluven till den här frågan gällande hur farligt nitrit egentligen är. En del forskning påstår att det ger upphov till tarmcancer. Jag själv väljer inte den ekologiska varan på grund av det utan av anledningen till att jag inte vill ha ett färgat kött. Det ekologiska baconet utan nitrit är gråare i sin färg pga nitrit gör att köttet blir rödare. Det ser godare ut, men det är helst inget jag vill ha i den mat jag äter regelbundet.

Jag har även börjat bry mig mer om var ifrån min mat kommer. När det gäller kött och fisk vill jag helst att köttet ska vara gräsbetat och fisken ska vara vildfångad. Tyvärr är det lite omständigt att få tag i samt dyrt. Jag är också gansk lat och handlar helst på den butik som ligger ett stenkast från mitt hem vilket gör att utbudet på dessa produkter är ganska kasst. Än.

Jag förespråkar ekologiskt, vildfångat och gräsbetat för att det gör både maten mer näringsrik och att djurhållningen blir bättre. Jag tycker inte om den matindustri vi människor har byggt upp de senaste åren. Det har blivit kvantitet istället för kvalitet. Det är inte hållbart ur något perspektiv. Vi människor får sämre mat och djuren mår också sämre. Jag är dock inte villig att bli vegetarian, däremot tycker jag att vi måste börja värna mer om våra djur och se över den kött- och fiskindustri som vi har.

Since I now go on a keto diet, I would like to eat a steady breakfast before I go to work. Of course it works to fast, but I think it is a bit difficult sometimes. I kind of freak out a little bit from the thought of knowing that I should not eat anything until lunch. I’m probably a little scared of being hungry. It is also difficult to work when I feel hungry. However, the hunger on the keto diet is completely different than it is on a diet with a high intake of carbohydrates. It doesn’t affect my mood and consentration as much as it did on the old diet. Then I become a wreck when the hunger kicks in. It’s awful.

Anyhow, I always (almost anyway) eat eggs in some form in the morning. Last year I had a bit of a hard time with boiled eggs. I have taken with me boiled eggs to work because it’s an easy snack between the meals.
Now I make scrambled eggs on two eggs with a big click of butter. For that, I have either 1 small or a half of a large avocado and sometimes even 2-3 slices of bacon. It depends on whether I should exercise and / or how hungry I am. Sometimes I skip avocados and only have bacon instead. I try to vary. I now always buy organic eggs (except when there is an extra price on regular eggs) and organic bacon without nitrite. I’m a little split on this question about how dangerous nitrite really is. Some research claims that it causes bowel cancer. I myself do not choose the organic product because of it but for the reason that I do not want a colored meat. The organic bacon without nitrite is grayer in color because nitrite makes the meat more red. It looks better, but it’s preferably not something I want in the food I eat regularly.

I have also started to care more about where my food comes from. When it comes to meat and fish, I prefer the meat to be grass fed and the fish to be wild-caught. Unfortunately, it is a bit difficult to get it as well as expensive. I am also quite lazy and prefer to shop at the store that is very near my home, which means that the range of these products is quite bad. Yet.

I advocate organic, wild-caught and grass fed because it makes both the food more nutritious and the animal keeping better. I do not like the food industry we humans have built up in recent years. It has become quantity instead of quality. It is not sustainable from any perspective. We humans get worse food and the animals also feel worse. However, I am not willing to become a vegetarian, but I think we need to start caring more about our animals and overlook the meat and fish industry we have.

Update: Operation Healthy Hair

Jag skrev tidigare om att jag hade problem med mitt hår och min hårbotten i detta inlägg. Här kommer en liten update.

Jag har sköljt håret med äppelcidervinäger blandat i vatten efter att jag har tvättat håret. Jag provade förra lördagen (eller söndagen?). Det verkade göra susen för mjället. Det försvann direkt. Däremot har det kommit tillbaka lite grann nu igår. Kan bero på mängden koffein jag drack i torsdags, men jag vet inte riktigt om det är koffeinet som triggar mjället eller om det är något annat.

Jag har även reflekterat över att jag har börjat få massa nya hårstrån runt pannan och ovanpå huvudet. Så någonting har jag gjort rätt de senaste veckorna iaf. Jag gissar på att det är kosttillskotten som har gjort sitt underverk.

I wrote earlier about my problems with my hair and my scalp in this post. So here is an update.

I have rinsed my hair with apple cider vinegar mixed in water after washing my hair. I tried it for the first time last Saturday (or Sunday?) and then once more on thuesday. It seemed to do the trick for the dandruff. It disappeared immediately. However, it has come back a little bit now. May be due to the amount of caffeine I drank on Thursday, but I do not really know if it is the caffeine that triggers the dandruff or if it is something else.

I have also reflected on the fact that I have started to get lots of new hairs around the forehead and on top of the head. So I have done something right in recent weeks. I guess it’s the supplements that have done their miracle.

My GPS Watch

Jag skrev tidigare om att jag hade en GPS klocka från garmin kallad VivoActive 4S. Den använder jag inprincip varje gång jag tränar. När jag tittade på klockor ville jag ha en klocka som hade följande funktioner:

GPS
Spotify
Water resistance
Heart rate monitor
Kortbetalningsfunktion

Efter att ha tittat runt lite hittade jag då Garmin VivoActive 4S. Jag har färgen Rose gold. Jag älskar den! Jag slipper ta med telefonen när jag ska gå ut och springa eftersom jag kan bara ladda ner mina spotifylistor till offineläget och sen ansluta min bluetoothhörlurar. Jag kan även betala med klockan, simma med den och har sedan ett antal överflödiga träningsfunktioner.

Det finns en mängd olika träningsformer som klockan kan anpassa sig efter. Du kan även koppla ihop den med exempelvis kadensmätare (jag har aldrig provat).

Förutom detta så älskar jag PAY-funktionen eftersom jag är glömsk av mig och glömmer ofta kortet i fel jackficka när jag ska gå ner till ICA för att handla.

En annan GRYM funktion med klockan är du samlar all data i en app som heter Garmin Connect. Där ser du all din utförda träning med all data. Du kan även se diverse hälsomarkörer såsom kroppens “batteristatus”, sömn, andning, stress och dagliga steg. Du kan även lägga till alarm som vibrerar, diverse utmaningar och vinna utmärkelser. För oss kvinnor finns även en kalender för vår menscykel.

Summan av kardemumman är det faktiskt den bästa investeringen jag har gjort i träningsväg förutom kanske spinningskorna då. Den är lite dyr, men jag använder den jämt vid konditionsträning, men dock sällan vid styrketräning. Där tycker jag inte att den fyller någon vidare funktion mer än kanske att se sin puls.

Om du inte har lust eller kan lägga så mycket pengar på en klocka tycker jag att du absolut ska titta på Garmin forerunner eller VivoActive 3. Mycket klocka för pengarna.

I wrote earlier that I had a GPS watch from garmin called VivoActive 4S. I use almost everytime I work out. Before I baught mine I wanted watch that had the following features:
GPS
Spotify
Waterproof
Heart Rate Monitor
Card Payment Feature


After looking around a bit, I found the Garmin VivoActive 4S. I have the color Rose gold. I love it! I don’t ever need to bring my phone with me when I go out and run and listen to music at the same time. I only need to download my spotify playlists to offline mode and then connect my bluetooth headset. I can also pay with the watch, swim with it and it also comes with a great number of other training features.

There are a variety of workouts that the watch can adapt to. You can also connect it with, for example, a cadence meter (I have never tried it).
In addition to this, I love the PAY function because I am forgetful of myself and often forget the card in the wrong jack pocket when I go down to ICA to shop.

Another GREAT feature with the watch is you collect all the data in an app called Garmin Connect. There you see all your training with all the data. You can also see various health markers such as the body’s “battery status”, sleep, breathing, stress and daily steps. You can also add vibrating alarms, various challenges and win awards. For us women, there is also a calendar for our menstrual cycle.
To sum up this is actually the best investment I have made in training, except maybe the spinning shoes then. The watch is a bit expensive, but I use it regularly for cardio training, but rarely for strength training. In strength training, I do not think it fulfills any further function more than perhaps to see my pulse.
If you do not feel like it or that you don’t have the possibility to spend so much money on a watch, I think you should definitely look at the Garmin forerunner or VivoActive 3. Great watch for the money.

Spinning

Jag har precis kommit igång med min spinning igen. Det känns väldigt roligt! Jag har alltid haft en kärlek till spinning. Eller ja, de senaste 10 åren iaf. Jag började när jag runt 17 tror jag. Jag behövde träna och gick på ett spinningpass eftersom en vän till mig brukade gå på spinning när vi gick i skolan tillsammans. Så jag tänkte att jag kunde gå på ett pass för att prova. Jag minns att jag tyckte att det var jätte jobbigt i början. Jag förstod inte alls hur killarna i 40+ kunde tycka att det där var roligt.

Med tiden blev jag bättre och bättre. Det som gjorde att jag fastnade för det var faktiskt för att ledarna var så otroligt duktiga. De var inspirerande och motiverande. På den tiden gick jag på Nordic Wellness i Hammarby Sjöstad och där hade de RPM. Så du kände alltid igen klassen oavsett vem som var ledaren eller vilket gym i kedjan du gick till.

När jag sedan flyttade där ifrån tappade jag kontinuiteten i spinningen men brukade gå då och då. Sen flyttade jag över till sats år 2014 (isch) och har varit trogen medlem sedan dess. Jag måste tyvärr säga att SATS är lite dåliga på spinning. Det gäller att försöka hitta en ledare som har grym musik, bra koreografi, och som har en duktig instruktör. Det är tyvärr ingen lätt kombination har jag märkt. Däremot när det är riktigt bra musik och en bra ledare då känns det som att jag blir till en maskin. Jag får rysningar i hela kroppen och en enorm kick av adrenalinet. Det är en fantastisk känsla. Sedan går man där ifrån nöjd, glad och har energi hela dagen.

Det som jag älskar med spinning är att köra högintensivt. När jag började med spinning fick jag lära mig att köra med pulsband och har med tiden köpt en egen pulsklocka och även ett par spinningskor så klart. Min klocka heter Vivoactive 4S med GPS. Kan skriva lite om den i ett annat inlägg. När du mäter pulsen får du verkligen ut maximalt av din träning om du inte vill mäta ditt spinningpass utifrån cykelns mätenheter (watt, kadens) (det bästa är att mäta båda två om du gillar att jämföra ditt resultat så klart).

Det finns en del forskning på HIT-träning (High intensity interval training). En del forskning säger att det är mycket bättre än vanlig konditionsträning och en del forskning visar på att det stressar kroppen (vilket det gör, men en kortvarigare stress).

Av egen erfarenhet är det viktigt att inte slarva med att vila. Tränar du för hårt och för ofta kommer det bli negativt för kroppen. Lägger du på vardagsstress ovanpå träningsstressen, ja då finns risken för att det blir riktigt dåligt för kroppen.

Däremot ska man inte vara rädd för att ta i. Det är en enorm boost för immunförsvaret att träna högintensitvt. Blanda det med lite styrketräning så har du gjort din kropp en stor tjänst.

Om du vill veta mer om pulsträning kan du läsa denna artikel.


I just started my spinning again. It feels very fun! I’ve always had a love for spinning. Or at least for 10 years. I started when I was around 17 I think. I needed to exercise. I knew that my friend did go to spinning classes when we went to school together and enjoyed it. So I thought I could go on a workout to try. I remember thinking it was really hard at first. I did not understand at all how the guys in 40+ could think it was fun.

Over time, I got better and better. What made me stick to it was actually because the leaders were so incredibly good. They were inspiring and motivating. At that time I went to Nordic Wellness in Hammarby Sjöstad (a place in Stockholm) and they had a class called RPM. So you always recognized the class no matter who was the leader or what gym you went to.

When I then moved from there, I lost the continuity of spinning but used to go from time to time. Then I moved over to another gym called SATS in 2014 (isch) and have been a loyal member ever since. I have to say, unfortunately, that SATS are a bit bad at spinning classes. It is important to try to find a leader who has great music, good choreography, and who has a good instructor. Unfortunately, it is not an easy combination, I have noticed. On the other hand, when it’s really good music and a good leader then it feels like I’m becoming a machine. I get shivers all over my body and a huge kick of adrenaline. It’s a great feeling. Then you leave satisfied, happy and have energy all day.


What I love about spinning is doing high intensity work-outs. When I started spinning, I learned to exercise with a heart rate monitor and over time have bought my own heart rate monitor and also a pair of spinning shoes of course. My watch is called Vivoactive 4S with GPS. Can write a bit about it in another post. When you measure your heart rate, you really get the most out of your training if you do not want to measure your spinning session based on the bike’s measuring units (watts, cadence) (it is best to measure both if you like to compare your results of course).


There is some research on HIT training (High intensity interval training). Some research says that it is much better than regular cardio and some research shows that it stresses the body (which it does, but a shorter duration). I haven’t red all the since but I think the most important thing is to find an exercise you like.

From personal experience, it is important not to neglect to rest. If you train too hard and too often it will be negative for the body. If you put everyday stress on top of the training stress, well then there is a risk that it will be really bad for the body.
However, you should not be afraid of intensive work-outs. It is a huge boost for the immune system to train high-intensity. Mix it with a little strength training and you have done your body a great service.

Taco Salad

Nu är jag hemma från jobbet och har gjort mig själv lite tacosallad. Mina portioner blir alltid gigantiska. Kanske för att jag älskar mat. Jag älskar också ost! Ost i massor ska det vara. Det här med att kapa mejeri går så där.

I min taco använder jag aldrig färdig kryddmix utan gör min egna. Det enklaste är att titta på baksidan av dessa kryddpåsar och kopiera innehållet. I min taco nöjer jag mig med paprikakrydda, spiskummin, salt, chilipulver, lökpulver och vitlökpulver. Jag tror orginalet innehåller lite organo också.

Idag fuskade jag med en färdig salsasås (ekologisk och utan socker så klart) för att jag inte orkade stå och göra egen. Däremot är det faktiskt godare att göra egen om man har tid för det.

Sist men inte minst brukar jag göra normalt sätt också göra en guacamole. Det fuskade jag också med idag och bara tärnade upp lite avokado. Jag får nog kanske lägga upp ett sådant recept här snart.

Till det hade jag hackad sallad, tomat, paprika, creme fraiche (fullfet) och riven ost. Klart!

Vi svenska brukar ju ha majs till vår taco men det skippar jag eftersom det är en kolhydrat jag inte vill ha. Dessutom kan kroppen inte ta upp den (har jag hört).

Now I’m home from work and have made myself some taco salad. My portions are always gigantic. Maybe because I love food! I also love cheese! Lots of cheese. This thing about cutting dairy does not go well.


I my taco I never use pre-made spice mix. I always make my own. The easiest way is to look at the back of these spice packages and copy the content. In my taco, I settle for paprika spice, cumin, salt, chili powder, onion powder and garlic powder. I think the original contains some organo as well.
Today I cheated with a pre-made salsa sauce (organic and without sugar of course) because I didn’t have the patience to make my own. However, it’s actually better to make your own if you have time for it.
Last but not least, I usually do my own guacamole but I also cheated with that today and just diced some avocado. I may probably post such a recipe here soon.
To my taco platter I had also chopped salad, tomato, pepper, creme fraiche (full fat) and grated cheese. Clear!
We Swedes usually have corn for our taco, but I skip it. It’s a carbohydrate I do not want. Furthermore, the body can not absorb it (I have heard).

And voila! That’s my taco plate.

How About Caffeine?

Jag har tidigare skrivit om att jag är känslig för koffein. Jag hade tidigare även lyckats sluta men började strax igen efter eftersom saknaden blev för stor. Däremot fick jag en insikt här om dagen och tänkte skriva lite om det.

Det finns en uppsjö av artiklar om det här med kaffe och koffein och hur det påverkar vår kropp. Jag orkar inte repetera det som andra redan har skrivit om så vill du veta mer om hur koffein påverkar kroppen läs här. Jag tror förvisso inte att koffein är skadligt i måttliga doser, men jag tror att det är väldigt individuellt hur du svarar på koffein.

Vi svenskar konsumerar en ofantlig mängd koffeinhaltiga drycker, något som SvD skrev i om denna artikel redan 2018. Jag tycker att jag själv ser var och varann person hålla i en energidryck när jag är ute bland människor. Det har skapats en otroligt stor marknad kring detta. Det finns hur många smaker som helst, med eller utan socker och med eller utan koffein. En del är bättre och en del är sämre. Jag har själv konsumerat en och annan i mina dagar och tycker definitivt att det fungerar bra i träningssamanhang och dåligt i jobbsammanhang. Anledningen till att jag själv slutade med dessa drycker är för att jag inte tyckte att det kändes hälsosamt att behöva öppna en burk varje gång jag ska träna. Vare sig för plånboken eller för min kropp.

Jag själv har alltid haft inställningen om att kaffe är bättre än energidryck när vi talar om koffein. Till min förvåning visade det sig att jag inte alls gjort min hemläxa kring detta då jag inser att kaffe innehåller endast lite mindre koffein än en energidryck per 100 ml. Fan. Enligt livsmedelsverket innehåller 100 ml bryggkaffe runt 44,5 mg koffein (kan skifta beroende på styrka) och 100 ml koffeindryck ungefär 56 ml (beroende på märke). Medan en cola innehåller endast ca 11 ml koffein. Du kan se en hel lista med olika livsmedel och dess koffeininnehåll här.

Här har jag gått runt och trott att jag varit lite hälsosammare men i själv verket var det en ren bluff om jag under en dag sveper två av mina koppar med kaffe (som egentligen är en tekopp). Det blir en total om 280 ml koffein. Alltså ungefär 1,5 burk energidryck (som innehåller 180 ml koffein).

Det här har resulterat i att jag nu fick ett wake-up call om att jag bör minska på min gigantiska koppar kaffe till den lite mindre som rymmer max 100 ml. Något som också är intressant att ta med i beräkningen är att jag som inte är så lång (158 cm) och väger runt 50 kg kanske inte kan dricka lika mycket koffein som en man på 190 cm kan. Koncentrationen i blodet lär bli annorlunda tänker jag. Men det är bara en teori.

Det ska bli intressant om se om det här gör någon skillnad på mitt psyke då koffein triggar oro och ångest.

I have previously written that I am sensitive to caffeine. I had previously also managed to quit but started again soon after because the loss became too great. However, I got an insight the other day and thought to write a bit about it.

There are many articles regarding studies made on coffee and caffeine and how it affects our body. I don’t want to repeat what others have already written about, so if you want to know more about how caffeine affects the body read this. I certainly do not think that caffeine is harmful in moderate doses, but I think it is very individual how you respond to caffeine.

We Swedes consume an enormous amount of caffeinated beverages, something that SvD wrote about this article already in 2018. I think I see where each and every person holds an energy drink when I am out among people. An incredible big market has been created around this. There are any number of flavors, with or without sugar and with or without caffeine. Some are better and some are worse. I myself have consumed one or two in my days and definitely think that it works well when I’m exercising and badly in work contexts. The reason I stopped using these drinks myself is because I did not think it felt healthy to have to open a jar every time I exercise. Neither for the wallet nor for my body.

I myself have always had the attitude that coffee is better than energy drinks when we talk about caffeine. To my surprise, it turned out that I had not done my homework on this at all as I realize that coffee contains only a little less caffeine than one energy drink per 100 ml. Damn it. According to the Swedish Food Agency, 100 ml of brewed coffee contains around 44.5 mg of caffeine (may vary depending on how strong) and 100 ml of caffeine drink approximately 56 ml (depending on brand). While a cola contains only about 11 ml of caffeine. You can see a whole list of different foods and their caffeine content here.

Here I have walked around and thought that I was a little healthier but in fact it was a complete bullshit if I everyday sweep two of my cups of coffee (big as a tea cup) for one day. It will be a total of about 280 ml of caffeine. So about 1.5 cans of energy drink is my daily coffee intake equal to (which contains 180 ml of caffeine).

This has resulted in me now getting a wake-up call that I should reduce my giant cups of coffee to the slightly smaller one that holds a maximum of 100 ml. Something that is also interesting to take into account is that I, who is not that tall (158 cm) and weighs around 50 kg, may not be able to drink as much caffeine as a man of 190 cm can. The concentration in the blood is likely to be different, I think. But that’s just a theory.

It will be interesting to see if this makes any difference to my psyche as caffeine triggers worry and anxiety.

Operation Healthy Hair

Jag har senaste tiden haft problem med mitt hår och tänkte därför skriva lite om detta samt hur jag försöker att få tillbaka håret till ett friskare hår. Förutom att jag har tappat mer än halva mitt hår senaste två åren så har jag också fått mjäll. Jag ska försöka att förklara historien från början.

År 2016 satte jag in en kopparspiral eftersom jag var trött på alla hormonella preventivmedel. Jag tyckte att det fungerade väldigt bra till en början förutom att jag fick mycket mer blödning varje månad och ofta ont dagen innan och första två dagarna. Då kunde jag acceptera det eftersom alternativen som fanns var till det sämre. Jag reflekterade aldrig över att jag tappade hår då eftersom jag tvättade håret ganska ofta och tyckte det kanske tillhörde min något intensiva träningsschema.

År 2018 började jag gå hos en PT och märkte ungefär i samma veva att det lossnade otroligt mycket hår efter när jag duschade och fönade håret. Jag började misstänka att den hårda träningen, kosten och det nya jobbet hade skapat en stress som gjorde att jag förlorade håret. Trots detta käkade jag redan då kosttillskott. Jag har för mig att jag tog zink, magnesium och någon multivitamin. Jag åt bra (tyckte jag) men ändå blev det inte bättre. Jag slutade gå hos PT men fortsatte att träna och käka hyfsat bra.

På våren 2019 blev jag sjuk. Jag åkte på en bihåleinflammation vilket gjorde att jag var sängliggandes i två veckor och fick tillslut käka pencilin. Några månader efter började tappa mer hår igen. Antagligen pga detta. Jag brukar få konstiga biverkningar av pencilin och skulle inte bli förvånad om det fanns ett samband mellan dessa.

Hösten 2019 gick jag till läkaren för att ta ett blodprov för att kolla mina värden, men av andra skäl. Det visade sig att jag har lite lågt blodvärde vilket också kan förklara varför jag tappade hår. Jag kände mig vid tillfället galet trött. Kunde somna på soffan efter en arbetsdag och kände mig helt ofokuserad när jag väl var på jobbet. Jag började att käka vitaminer igen efter ett uppehåll men tyckte inte riktigt att det gjorde någon skillnad.

Våren och sommaren 2020 började jag ta vara mer på solen eftersom jag har läst att D-vitamin kan göra skillnad för håret. Jag försökte att ta vara på solen för att maxa mina depåer inför kommande vinter. Det gjorde mig lite piggare. Jag köpte även ett zinktest som visade sig att jag antagligen har zinkbrist (zinkstatus heter produkten).

I augusti 2020 tog jag nya tag ang min hälsa, alltså för två månader sedan och började inte bara att skärpa till mig med kosten och också äta B-vitaminer, zink, magnesium och järntillskott och märkte en otrolig skillnad på min energi. Helt plötsligt kände jag inte den där hjärndimman jag tidigare haft. Trots detta blev inte håret bättre.

Efter att ha sökt efter information som en galning på nätet hittade jag info om att det är minst lika viktigt med C-vitamin och MSM. C-vitamin har jag varit dålig på att få i mig eftersom jag är dålig på att äta frukt då jag undviker livsmedel som är insulinhöjande. Det slutade med att jag nu varje morgon tar ett glas med pressad citron, vatten och MSM. Till det tar jag D-vitamin, bjästtabletter, en multivitamin framtaget för håret, zink och magnesium.

Jag har dessutom lagt om min kost till att kapa alla sorters kolhydrater, alltså att jag äter enligt LCHF. Det som jag har slarvat med sista veckan är mejeriprodukter så frågan är om det är detta som har triggat mitt mjällanfall. Jag hade som barn problem med mjäll och även tunt hår, vilket rättade till sig med åren när jag lade om till glutenfri kost.

Idag känner jag mig ganska hjälplös kring det här, men har insett att mitt håravfall antagligen beror på den inre stress jag känner över min liv samt att jag fortfarande inte riktigt har fått rätsida på min zinkbrist. Jag tycker fortfarande att den där zinkstatusen inte smakar någonting (vilket indikerar på zinkbrist).

Jag vet också att vid en kostomställning kan kroppen, speciellt på LCHF göra sig av med gammalt slitet hår för att sedan låta nya friska hårstrån växa till sig. Här gäller det att ha tålamod. Jag har även idag duschat håret med äppelcidervinäger för att bli av med den mjäll jag har och hoppas att det hjälper mig.

Jag ska förutom detta även försöka att kapa mejeriprodukter igen, främst grädden då eftersom en teori är att det är mjölkproteinet som stör. Det återstår att se.

Det sista jag måste göra är att ta kontroll över mina tankar eftersom som stor del av vår fysiska hälsa påverkas av vårt psykiska mående. Mer om det i ett annat inlägg.

Nu tänker jag avsluta här så kommer jag följa upp detta inlägg om några månader och uppdatera om hur det går med min hårhälsa.


I have recently had problems with my hair and therefore thought to write a bit about this and how I will try to get my hair back to a healthier hair. In addition to the fact that I have lost more than half my hair in the last two years, I have also recently got problems with dandruff. I will try to explain the story from the beginning.

In 2016, I inserted a copper coil because I was tired of all the hormonal contraceptives. I thought it worked very well at first except that I got a lot more bleeding every month and often pain the day before and the first two days. I could accept it because the alternatives that were available were for the worse. I never reflected on the fact that I starting loosing hair because I washed my hair quite often and thought it might be part of my somewhat intense training schedule.

In 2018, I started going to a PT and noticed in about the same time that I lost an incredible amount of hair after when I showered and blow-dried my hair. I began to suspect that the hard training, diet and the new job had created a stress that caused me to lose my hair. Despite this, I was already chewing supplements. I think at the time that I took zinc, magnesium and some multivitamin. I ate well (I thought) but still it did not get better. I stopped going to PT because I couldn’t sleep at night after the sessions but continued to train and eat pretty well.

In the spring of 2019, I became ill. I went on a sinus infection which made me lie in bed for two weeks and finally I had to go to the doctor to get pencilin. A few months later I started to lose more hair again. Probably because of this. I usually get weird side effects from pencilin and would not be surprised if there was a connection between these.

In the fall of 2019, I went to the doctor to take a blood sample to check my values, but for other reasons. It turned out that I have a little low blood value, which may also explain why I lost hair. I felt crazy tired at the time. Could fall asleep on the couch after a day of work and felt completely unfocused once I was at work. I started chewing vitamins again after a break but didn’t really think it made any difference.

In the spring and summer of 2020, I started to embrace the sun more because I have read that vitamin D can make a difference to the hair. I tried to take advantage of the sun to maximize my depots for the coming winter. It made me a little more alert. I also bought a zinc test which turned out that I probably have a zinc deficiency (zinc status is the name of the product).

In August 2020, I took a new approach to my health, that is, two months ago and not only started to tighten up my diet and also eat B vitamins, zinc, magnesium and iron supplements and noticed an incredible difference in my energy. All of a sudden, I did not feel that brain fog I had before. Despite this, the hair did not get better.


After searching for information like crazy online, I found info that it is at least as important with vitamin C and MSM for your hair. I have been bad at getting vitamin C from the diet because I am bad at eating fruit as I avoid foods that increase insulin. I ended up taking a glass of squeezed lemon, water and MSM every morning. In addition, I take vitamin D, breast tablets, a multivitamin produced for the hair, zinc and magnesium.

I have also changed my diet to cut down on all kinds of carbohydrates, meaning that I eat according to LCHF. What I have neglected in the last week are dairy products so the question is whether this is what has triggered my dandruff attack. As a child, I had problems with dandruff and even thin hair, which was corrected over the years when I switched to a gluten-free diet.

Today I feel quite helpless about this, but have realized that my hair loss is probably due to the inner stress I feel over my life and that I still have not really got the right side of my zinc deficiency. I still think that zinc status does not taste anything (which indicates a zinc deficiency).


I also know that with a diet change, the body, especially at LCHF, can get rid of old hair so that new healthy hair can grow. Here it is important to be patient. Even today I have showered my hair with apple cider vinegar to get rid of the dandruff I have and hope it helps me. This is supposed to be an old treatment.
In addition to this, I will also try to cut dairy products again, mainly the double cream based on the theory that the milk protein is the problem. It remains to be seen.

The last thing I need to do is take control of my thoughts because as much of our physical health is affected by our mental state. More on that in another post.

Now that I’m going to finish here, I’ll follow up on this post in a few months and update on how my hair health is doing.

Sida 1 av 2

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén