WINICTA

Författare: Kay Sida 1 av 7

Blood Sugar Spike

Before Christmas I got sick. I think I got a malignant bacterium or some kind of virus in my stomach. What ever I ate, my stomach couldn’t keep it. I had diarrhea for over a week. After this week I did the mistake of eating carbs again. The carbs made me get back the energy when I hadn’t eaten for several days. I had forgotten how much I love carbs and how they make me feel happy. For real. So there I was, stuck in the carb swamp again.

The cravings for carbs made me do something bad yesterday. I baked a carrot cake with lots of sugar in it. It was delicious and not good for my blood sugar. Even if it seemed to be a great idea at the time I baked it and then ate it, my body didn’t agree.

Today I feel nothing but hungry and addicted to the damn carrot cake. So no, this was not a good idea to cheat if you are on a low sugar diet.

From a scientific perspective this is quit interesting how the body adapts so quickly to “drugs”. Yes, I call sugar a drug. Because it is. How the body wants more. The body doesn’t indicate when it wants veggies but sugar, that the body really wants. I feel like my brain is being kidnapped. Kidnapped by the sugar. Tomorrow, no more sugar again. Let the detoxification begin.

Tomorrows Profession

I have red many articles about tomorrows professions. Articles about which professions that won’t exist in a few years. As we all know new professions come to life and some others die. It’s a part of the development of the society.

Some article authors say that you should be within computer engineering and health care and some others say that social and creative professions will be more coveted. I myself believe that the human always will create meaningful professions where the creator can express her or his best qualities regardless if it’s a social skill, creative or a logical one. This means that if a certain profession dies another will be born. The only difference will be the title. So instead of writing about choosing the the right education, maybe we should teach people to find a education or profession that gives them a bigger satisfaction than just having a job and to get a salary every month. Even though the salary is very important (because we all need to pay our bills) I believe that in some cases we stare us blind on the wrong the wrong question. The question isn’t about having the job that the society wants. The question should be, which job suits my qualities best and do I find this profession interesting enough to pursue it for several hours every day? I believe this will give us a bigger satisfaction in the long run and will give our work life a bigger meaning.

If any one had told me to think like this I would definitely not have chosen my current profession. I would have chosen a much more creative job. But hey, this is why I’m writing.

So If I had to predict the future I would say one thing. Entrepreneurs will always have a place in the society. They are the ones who actually drives the society forward.

New Year

Happy New Year everyone! Hope you’ve had a great happy new year even though it’s corona times.

I myself am quite thrilled over 2021. I usually don’t bother about the new year like many others, but this year is different. Maybe for the first time I look forward to the new year. 2020 was a quite boring year for me. Not because of the corona, because I felt stuck. Stuck in a place and time where I shouldn’t be. It’s a strange feeling and hard to put my finger on what’s wrong. I just know.

I have had this feeling before. That things are going to slow and life happens to everyone else but me. I guess this occurs when we act on things. We only sit there and wait for things so be solved by themselves or that we don’t have patience enough. We want things to happen so quickly these days. Maybe we have forgotten that time is our best friend, not our enemy. Maybe we should just start accept. Because when we accept, then we can start to make a change.

The Moral Compass

De senaste veckorna eller dagarna har jag funderat över det här med moral och rättvisa. Jag själv anser att jag har hjärtat på rätt ställe. Jag vet vad som är rätt och fel. Visst, jag kan glida över ibland på fel spår men är oftast medveten om när jag gör det och har lika lätt för att rätta upp det och komma tillbaka på rätt spår igen. Jag anser mig själv vara en ärlig person och har en stor portion av moral i kroppen.

Men även jag kan göra dumma val ibland, jag är som sagt bara en människa precis som alla andra, så är det viktigt för mig att rätta upp det som är fel. Det skiljer mig från många andra. Jag kan stå för mina misstag och kan erkänna dem. Jag vägrar låta ångesten äta upp mig inifrån eller svälja den gång på gång för att låtsas som ingenting har hänt. Förr eller senare kommer sanningen alltid att dyka upp, så varför inte ta tag i den i tid?

Något jag har observerat från min egen sida är att jag ibland faller offer för andra människors dåliga intentioner. En godhjärtad person är lätt att utnyttja. De ser det bästa hos andra människor och förstår kanske inte alltid när andra sätter sitt eget värde före dig. Sina egna behov före dina behov. Så till dig som är högsensitiv vill jag bara säga en sak. Säg bara nej. Säg nej för din egen skull och säg nej för att det är inte okej att tänja andra människors gränser för ett icke gott syfte.

Du är värd det bästa och det bästa kommer att komma när du riktar energin till personer och situationer där du uppskattas. På riktigt.

In the past couple of weeks or days, I have been thinking about this with morality and justice. I myself believe that I have my heart in the right place. I know what is right and wrong. Sure, I can slip over sometimes on the wrong track but am usually aware of when I do it and have just as easy to fix it and get back on track again. I consider myself an honest person and have a great deal of morality in my body.

But even I can make stupid choices sometimes, I’m just a human being just like everyone else, so it’s important to me to correct what is wrong. It sets me apart from many others. I can stand for my mistakes and can admit them. I refuse to let the anxiety eat me up from within or swallow it over and over again to pretend that nothing has happened. Sooner or later the truth will always emerge, so why not fix it in time?

Something I have observed from my own side is that I sometimes fall victim to other people’s bad intentions. A kind-hearted person is easy to use. They see the best in other people and may not always understand when others put their own value before you. Their own needs before your needs. So to you who are highly sensitive, I just want to say one thing. Just say no. Say no for your own sake and say no because it’s not okay to push other people’s boundaries for a bad cause.

You deserve the best and the best will come when you aim your energy to people and situations where you are appreciated. For real.

To Be Different

Jag nog hela mitt liv känt mig lite annorlunda. Det började nog redan när jag var liten. Jag tyckte hellre om att umgås med vuxna eftersom de gav mig en trygghet. Eftersom jag inte växte upp med mina syskon gjorde detta inte saken lättare. Jag har även deltagit i individuella sporter vilket gjorde saken antagligen ännu värre. Jag har inte problem med att ta hänsyn till andra människor eller arbeta i grupp, snarare tvärtom. Jag värnar väldigt mycket om andra människor. Kanske till den grad att det ibland går ut över mig själv ibland.

Jag har alltid känt mig ganska omtyckt förutom kanske i högstadiet. Även om det har tagit sin tid till att rota mig i många situationer har det oftast mynnat ut i att jag blir omtyckt och accepterad. Min gissning är att det beror på att jag oftast strävar mot att vara pålitlig och omtänksam.

Jag har oftast tänkt att problem är något man löser. Så jag försöker oftast hitta en lösning. Med tiden har det växt sig starkare vilket skapar blockeringar till mina känslor. Innerst inne finns det så mycket känslor som jag inte vågar eller kan uttrycka. De yttrar sig hellre i kontroll och logiskt tänkande. Jag vet helt enkelt inte hur jag kommunicerar ut dem eller hanterar dem.

Jag vet att jag varken tänker eller agerar som många andra. Jag kan vara impulsstyrd samtidigt som jag kan vara extremt logisk. Jag kan skifta mellan fyrkanternas fyrkant till ett känslostyrt barn. Jag kan ena sekunden vara extremt känslig och på någon minut slå om till iskall. Det jag har insett är att det hela handlar om medvetenheten till sitt beteende. Du blir det du tänker att du är. Vilket är läskigt, men samtidigt coolt att kunna styra både känslor och ett agerande. Jag har däremot hjärtat på rätt ställe och skulle aldrig i min vildaste fantasti använda det till något ont. Jag är alldeles för godhjärtad, godtrogen och lojal. Däremot skulle jag nog bli en bra skådis.

Min mamma sa till mig att jag är väldigt följsam som person, vilket är enkelt för andra människor men kan också drabba mig illa om jag inte är uppmärksam. Som HSP faller du lätt offer för psykopater och andra hjärntvättare. Du blir lätt ett offer för andras känslor/avsikter.

Något jag också insett är att vi blir som de vi umgås med. Vilket också stämmer väldigt bra. Jag har på senare tid åskådat de i min omgivning och har insett att det finns tendenser till samma beteenden som de omkring mig. Men precis som det står i sociologiböckerna så lär vi oss av varandra. På gott och ont. Vi tar efter varandras beteenden vare sig vi vill det eller inte eftersom det sitter så starkt. Det krävs väldigt mycket tankekraft och energi för att inte göra det.

Hur som helst får jag försöka finna mig i att jag är olik de flesta. Jag känner mycket mer, är mycket mer uppmärksam på detaljer och har svårt för att stänga av. Jag är nog vad de kallar HSP.

How is it Going With Keto?

Jag har nu ätit enligt LCHF i kanske två månader plus några månader med clean eating innan dess. Jag tänkte att jag skulle utvärdera lite vad som har hänt hittills.

Det första som hände var att ångesten och oron har minskat dramatiskt. Jag tror dock att det har att göra med en livsstilsförändring också och inte bara pga kosten. Jag känner mig mycket lugnare och har en jämnare energi genom dagen. Även om jag något segare så tycker jag det känns mer hållbart i långa loppet. Jag orkar en hel dag på jobbet, träna och göra middag utan att känna mig helt slutkörd på kvällen även om vissa dagar så klart gör mig tröttare än andra.

Jag har inte gått ner något i vikt, men samtidigt har jag inte kämpat för det heller. Jag har nog snarare gått upp 2 kilon sen i somras. Däremot är det inget jag bryr mig särskilt mycket om eftersom jag försöker ställa om mitt mindset att äta när jag är hungrig på “riktigt” vilket har varit lite svårt för mig som tycker om att äta och som ibland använder mat som ett verktyg i situtioner jag egentligen är rastlös.

Jag har inte längre någon panikhunger. Förut kunde jag få panikhunger när jag inte ätit med jämna mellanrum. Speciellt om jag hade tränat. Nu har jag aldrig det längre. Visst, jag känner hunger inte men inte alls på samma sätt.

Jag har en betydligt högre koncentrationsförmåga än några månader tillbaka. Det är som natt och dag. Det är helt fantastiskt hur jag uppmärksammar saker nu som jag tidigare inte alls kunde uppmärksamma.

Jag känner mig betydligt gladare. Jag börja känna igen mig själv såsom jag var för några år sedan.

Jag fryser inte på samma sätt nu som jag gjorde förut. Det beror nog på att kroppen inte går på svält eller att förbränningen har höjts en aning. Det är en otrolig känsla att kunna gå ut och inte känna att man vill ta på sig ett täcke för att känna sig varm.

Hittills är det många fler fördelar än nackdelar. Det som jag tycker är segt är att jag inte riktigt är van att träna på dieten än. Kroppen är definitivt inte anpassad till att använda fett som energikälla. Jag hoppas att det kan vända inom en tid.

I have now been eating according to the keto diet for maybe two months plus a few months of clean eating before that. I thought I would evaluate a bit what has happened so far.

The first thing that happened was that anxiety and worry have decreased dramatically. However, I think it has to do with a lifestyle change as well and not just because of diet. I feel much calmer and have a more even energy throughout the day. Even though I’m a little slower in the energy, I think it feels more sustainable in the long run. I can manage a whole day at work, work out and make dinner without feeling completely exhausted in the evening, even though some days of course make me more tired than others.

I have not lost any weight, but at the same time I have not fought for it either. I have probably rather gained 2 kilos since the summer. However, it is not something I care much about because I try to change my mindset to eat when I am hungry for “real” which has been a bit difficult for me who likes to eat and who sometimes uses food as a tool in situations when I feel restless.

I no longer have any panic hunger. Before, I could get hunger pangs when I did not eat at regular intervals. Especially if I had worked out. Now I never have it anymore. Sure, I do feel hungry, but not in the same way as before.

I have a much higher ability to concentrate than a few months ago. It’s like night and day. It’s amazing how I pay attention to things now that I could not pay attention to before.

I feel much happier. I’m starting to recognize myself as I was a few years ago.

I’m not freezing in the same way I did before. This is probably due to the fact that the body does not go hungry or that the metabolism has been raised slightly. It’s an incredible feeling to be able to go out and not feel like you want to put on a blanket to feel warm.

So far, there are many more advantages than disadvantages. What I think is tough is that I am not really used to exercising on the diet yet. The body is definitely not adapted to using fat as an energy source. I hope it can turn around in a while.

Time Flow

Idag är det lördag och det innebär ledigt. Senaste veckorna har bara rusat förbi. Det går så fort att jag inte ens hinner blinka innan det är fredag vilket får mig att fundera på ens uppfattning om tid.

Jag skulle säga att det var år sedan jag uppfattade att tiden gick så här fort. Tidigare har jag tyckt att tiden står stilla. Jag tror att det beror på att jag är inne i ett flow just nu. Att min uppfattning om tid och min prestation är synkade.

Det här med tid är väldigt faschinerande tycker jag eftersom vi alla står lika inför tiden, men hur kommer det då sig att vi alla använder vår tid så olika? Det sägs att vi ska leva mer i nuet precis som barn gör, samtidigt vill de flesta människor tänka långsiktigt för att kunna planera för en bättre framtid.

En människas uppfattning för tid kan kopplas till en människas beteendemönster som i sin tur påverkar vem vi är och vem vi blir. Hur vi förhåller oss till det förflutna är också något som påverkar oss som individer. Kan vi släppa det som har varit bakom oss och ta lärdom av det eller lever vi kvar i den tid som har varit?

Men om vi går tillbaka till tidsflow. Så har jag uppmärksammat några saker som får mig att känna flow.

  1. Jag känner en tillräcklig intullektuell stimulans.
  2. Jag gillar det jag gör.
  3. Att jag inte känner oro.
  4. Jag ser framsteg i processen.

När jag tänker tillbaka så stämmer det här ganska bra in på mitt liv. Jag har nog ofta känt att jag inte blir tillräckligt utmanad i främst jobbsammanhang vilket gör att livet står lite still. Jag behöver få utlopp för min energi annars verkar den ta sig uttryck i andra situationer. Ungefär som med människor som har ADHD. Lite så fungerar jag också. Jag behöver en intullektuell stimulans. Annars ruttnar jag. Därför är jag nog ganska snabb i mitt jobb ibland. Jag försöker pressa mig på tid när själva uppgiftern är tråkig. Så här håller jag på. Hur mycket hinner jag göra på en arbetsdag?

Nu när jag har lagt om kosten också märker jag en stor förbättring i det kognitiva. Jag känner mig mycket mer klartänkt. Jobbet går fortare och jag “ser” saker på ett annat sätt. Den där hjärndimman är som bortblåst. Helt fantastiskt. Jag önskar att fler kunna få uppleva den här mentala klarheten. Det skulle förmodligen bota väldigt mycket ångest och oro.

Today is Saturday and it is building free. The last few weeks have just rushed by. It goes so fast that I do not even have time to blink before it is Friday must make me think about one’s perception of time.

I would say that it was years since I feltt that time went by so fast. In the past, I have had the feeling of that time stands still. I think it’s because I’m in a flow right now. That my perception of time and my performance are synchronized.

The question about time really is is very fascinating. I think because we all are equally facing time how come we all use our time so differently? It is said that we should live more in the present as the children do, at the same time most people want to think long-term to be able to plan for a better future.

A person’s perception of time can be linked to a person’s behavioral pattern, which in turn affects who we are and who we become. How we relate to the past is also something that affects us as individuals. Can we let go of what has been behind us and learn from it or do we live on in the time that has been?

But if we go back to reflection about what time flow really is. I have noticed some things that make me feel flow.

I feel an intellectual stimulus.

I like what I do.

I don’t feel anxious.

I see progress in the process.

When I think back, this fits in pretty well with my life. I have probably often felt that I am not challenged enough in mainly work contexts, which means that life is a bit boring. I need to get an outlet for my energy otherwise it seems to manifest itself in other situations. Much like with people who have ADHD. That’s a bit how I work too. I need an intellectual stimulus. Otherwise I rot. That’s why I’m probably pretty fast in my job sometimes. I try to push myself on time when the task itself is boring. This is how I do it. How much time do I have to do in one working day? In other words I sometimes think that others are way to slow at what they do. I can also get irritated when I get the same salary as others but manage plenty more tasks at the same time.

Now that I have changed my diet, I also notice a great improvement in the cognitive. I feel much more clear-minded. The job goes faster and I “see” things in a different way. That brain fog is like blown away. Totally fantastic. I wish that more people could experience this mental clarity. It would probably cure a lot of anxiety and worry.

Long Time No See

Det var ett tag sedan jag skrev. Jag har inte gjort så mycket annat än att levt livet. Det rullar på. Jag vet inte riktigt vad jag ska skriva heller. Jag är så dålig på att dokumentera i vardagen. Får försöka att bli bättre på det.

Idag ska jag iväg och gå på ett löppass på gymmet. Det var länge sedan jag gick på det. Varför jag gillar att gå på pass är för att någon annan säger åt dig vad du ska göra och sen gör du det bara. Om jag går själv har jag inte samma disciplin såsom jag hade förut. Vilket gör att jag inte får ut samma effekt av träningen.

It’s been a while since I wrote. I have not done much other than live life. It’s going alright. I do not really know what to write either. I’m so bad at documenting in everyday life. I know I need to try to get better at it.

Today I’m going to go for a run at the gym. It’s been a long time since I went on it. Why I like to go to these gym classes is because someone else tells you what to do and then you just do it. If I go by myself, I do not have the same discipline as I had before. Which means I’m not getting the same effect from the workout.

Late Night Snack

Igår var jag sugen på att göra något sött efter maten. Jag försökte göra tryfflar men smeten skar sig. Så det vara bara att kasta. Jag hade tyvärr ingen mer mörk choklad så det fick bli kokosbollar. Receptet kommer från länken här. Jag såg dock inte att receptet innehöll sötningsmedel, så jag skippade det. Det blev mindre lyckat kan man säga.

Jag blandade följande ingredienser till en smet och rullade sedan i kokos (ursprungsreceptet hittar du här):

4 tsk starkt kaffe

1 nypa Vaniljpulver

1 dl Mandelmjöl 

2 dl Riven kokos

 2 msk Grädde 40% 

100 g Smör (rumsvarmt) 

1,5 msk Kakao

Yesterday I was eager to eat something sweet after the meal. I tried to make truffles but the fat started to seperate from the rest. So I had to throw the mix. Unfortunately I had no more dark chocolate so I made some coconut balls. However, I did not see that the recipe contained sweeteners, so I skipped it. It was less successful, you could say.

I mixed the following ingredients into a batter and then rolled in coconut (the original recipe can be found here:)

4 teaspoons of strong coffee

1 pinch of vanilla powder

1 dl almond flower

2 dl grated coconut

2 spoon double cream

100 g butter

1,5 spoons of cocoa

Food World

Idag har jag gjort ett besök på butiken matvärlden. Det var som att en ny värld öppnades för mig. Det var helt sjukt mycket nya livsmedel som fanns där. De hade en superfin frukt- och grönsaksdel samt oändligt roliga produkter du inte ser på vanliga matbutiken.

Jag har under en lång tid tyckt att de vanliga svenska matbutikerna är väldigt tråkiga. De har väldigt mycket skit samt att de är onödigt dyrt. Jag har uppmärksammat hur min närmaste butik har blivit så fruktansvärt dåliga på kött. Det är dyrt, segt och inte alls prisvärt. Jag till och med hörde av mig till dem angående detta men fick inget svar. Vilket ur ett kundperspektiv är uruselt.

Nu kommer jag nog försöka storhandla lite mer på helgerna. Även om jag tycker om att laga mat så kan det bli lite segt på vardagarna. Det är väldigt skönt att ha färdiga matlådor. Nackdelen är att du måste äta matlådan trots att du kanske är sugen på något annat.

Today I paid a visit to the food world store here in Stockholm. It was as if a new world was opening up to me. There was a whole lot of fresh food that was there. They had a super nice fruit and vegetable section as well as endless fun products you don’t see at the regular grocery store.
I have for a long time thought that the usual Swedish grocery stores are very boring. They have a lot of shit and that they are unnecessarily expensive. I have noticed how my nearest store has become so terribly bad at meat. It is expensive, chewy and not at all affordable. I even sent an email to them about this but never got any response. Which from my perspective is a disaster when it comes to customer service.
After my new discovery I will probably try to shop a little more on the weekends in this grocery store. Even though I like to cook, it can get a little boring on weekdays. It is very nice to have ready-made lunch boxes. The downside is that you have to eat the lunch box even though you may be craving something else.

Sida 1 av 7

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén