WINICTA

Just Do It

Nu var det några dagar sedan jag skrev. Jag har haft lite ångest kring skrivandet. Det har varit svårt att komma på vad jag ska skriva. Det gör att jag inte skriver något alls. Jag får prestationsångest. Istället för att bara skriva. Skit sak samma vad jag skriver. Det handlar lite om att sätta vanan.

Prestationsångesten har alltid funnits med mig så länge jag kan minnas. I oavsett vad jag gör så finns den där. Jag vill hela tiden göra saker och ting bättre eller bäst. Det hämmar mig från att ens börja. Jag är rädd för att misslyckas. Att göra fel. Jag har svårt att förlika mig med att göra något halvt bra. Jag känner mig inte nöjd med mig själv förrän jag har gjort någonting jag är själv nöjd med. Mina krav på mig själv är ofta så stora att jag inte kan njuta av att se en utveckling över tid. Att göra en resa där jag kan gå från dålig till bra. Jag har inte tålamodet till att vänta på att bli bra utan vill vara bra på en gång. Prestationsångesten hämmar mig till att ens börja.

Jag undrar hur det kommer sig att jag känner en sådan prestationsångest i livet. Att vara bäst kräver extremt mycket arbete och tid. Så varför inte bara nöja sig med att vara måttligt bra på fler saker? Varför inte bara acceptera att inte vara bäst? Eftersom risken alltid finns att någon annan är bättre än dig, hur mycket tid du än lägger ner.
Det finns något som heter 80/20 regeln. Alltså 20 % står för 80 % av utfallet. Det är inte sant till fullo även om resonnemanget har väldigt mycket sanning i sig. Det innebär kort och gott att vi kan spendera mycket mindre tid till att uppnå 80 % om vi fokuserar på rätt saker. Däremot når vi inte 100 %, men det kanske är värt det. För vore det inte skönt att kunna skönt att kunna vara bra på fler saker, men slippa ödsla tiden till att försöka vara bäst i allt?

Now it was a few days since I wrote. I have had some anxiety about writing. It has been difficult to figure out what to write. That means I do not write anything at all. I get performance anxiety.
Performance anxiety has always been with me for as long as I can remember. No matter what I do, it’s there. I always want to do things better. It hinders me from even starting. I’m afraid of failing. To make mistakes. I have a hard time coming to terms with doing something half good. I don’t feel satisfied with myself until I have done something I feel good about.

My demands on myself are often so great that I can not enjoy seeing a development over time. To make a journey where I can go from bad to good. I do not have the patience to wait to be good and want to be good at it right away.
I wonder how it will be that I can change such a performance anxiety in life. To be the best requires an extremely amount of work and time. So why not just be moderately good at more things? Why not just accept not being the best? Because there is always the risk that someone else is better than you, no matter how much time you spend.

There is something called the 80/20 rule. This means that 20 % of the input stands for 80% of the outcome. This is not entirely true even if the reasoning has a lot of truth in it. In short terms the principle means that we can spend much less time to achieve 80% if we focus on the right things. However, when we will not achieve 100%, but it may be worth it. Wouldn’t it be nice to be able to be good at more by doing less and avoid wasting time trying to be the best in everything?

My Breakfast

Eftersom jag nu går på LCHF så vill jag gärna äta en stadig frukost innan jag sticker till jobbet. Visst fungerar det att fasta, men jag tycker att den är lite jobbig ibland. Jag får typ lite panik av att veta att jag inte ska äta något fram till lunch. Jag är nog lite rädd för att vara hungrig eftersom jag inte trivs eller mår bra av den känslan. Svårt också att jobba när jag känner mig hungrig. Däremot är hungern på LCHF en helt annan än den är på en kost med kolhydrater. Då blir jag ett vrak när hungern kickar in. Det är hemskt.

Jag brukar alltid äta ägg i någon form. Senaste året har jag lite svårt för kokt ägg. Jag har nog förätit mig lite på det eftersom det är ett lätt mellanmål att ha med sig till jobbet.

Nu gör jag iaf scrambled eggs på två ägg med en stor klick smör. Till det har jag antingen 1 liten eller en halv stor avokado och ibland även 2-3 baconskivor. Det beror på om jag ska träna och/eller hur hungrig jag är. Ibland skippar jag avokadon och har bara bacon till istället. Jag försöker att variera. Jag köper numer alltid ekologiska ägg (förutom när det är extrapris på vanliga ägg) och ekologiskt bacon utan nitrit. Jag är lite kluven till den här frågan gällande hur farligt nitrit egentligen är. En del forskning påstår att det ger upphov till tarmcancer. Jag själv väljer inte den ekologiska varan på grund av det utan av anledningen till att jag inte vill ha ett färgat kött. Det ekologiska baconet utan nitrit är gråare i sin färg pga nitrit gör att köttet blir rödare. Det ser godare ut, men det är helst inget jag vill ha i den mat jag äter regelbundet.

Jag har även börjat bry mig mer om var ifrån min mat kommer. När det gäller kött och fisk vill jag helst att köttet ska vara gräsbetat och fisken ska vara vildfångad. Tyvärr är det lite omständigt att få tag i samt dyrt. Jag är också gansk lat och handlar helst på den butik som ligger ett stenkast från mitt hem vilket gör att utbudet på dessa produkter är ganska kasst. Än.

Jag förespråkar ekologiskt, vildfångat och gräsbetat för att det gör både maten mer näringsrik och att djurhållningen blir bättre. Jag tycker inte om den matindustri vi människor har byggt upp de senaste åren. Det har blivit kvantitet istället för kvalitet. Det är inte hållbart ur något perspektiv. Vi människor får sämre mat och djuren mår också sämre. Jag är dock inte villig att bli vegetarian, däremot tycker jag att vi måste börja värna mer om våra djur och se över den kött- och fiskindustri som vi har.

Since I now go on a keto diet, I would like to eat a steady breakfast before I go to work. Of course it works to fast, but I think it is a bit difficult sometimes. I kind of freak out a little bit from the thought of knowing that I should not eat anything until lunch. I’m probably a little scared of being hungry. It is also difficult to work when I feel hungry. However, the hunger on the keto diet is completely different than it is on a diet with a high intake of carbohydrates. It doesn’t affect my mood and consentration as much as it did on the old diet. Then I become a wreck when the hunger kicks in. It’s awful.

Anyhow, I always (almost anyway) eat eggs in some form in the morning. Last year I had a bit of a hard time with boiled eggs. I have taken with me boiled eggs to work because it’s an easy snack between the meals.
Now I make scrambled eggs on two eggs with a big click of butter. For that, I have either 1 small or a half of a large avocado and sometimes even 2-3 slices of bacon. It depends on whether I should exercise and / or how hungry I am. Sometimes I skip avocados and only have bacon instead. I try to vary. I now always buy organic eggs (except when there is an extra price on regular eggs) and organic bacon without nitrite. I’m a little split on this question about how dangerous nitrite really is. Some research claims that it causes bowel cancer. I myself do not choose the organic product because of it but for the reason that I do not want a colored meat. The organic bacon without nitrite is grayer in color because nitrite makes the meat more red. It looks better, but it’s preferably not something I want in the food I eat regularly.

I have also started to care more about where my food comes from. When it comes to meat and fish, I prefer the meat to be grass fed and the fish to be wild-caught. Unfortunately, it is a bit difficult to get it as well as expensive. I am also quite lazy and prefer to shop at the store that is very near my home, which means that the range of these products is quite bad. Yet.

I advocate organic, wild-caught and grass fed because it makes both the food more nutritious and the animal keeping better. I do not like the food industry we humans have built up in recent years. It has become quantity instead of quality. It is not sustainable from any perspective. We humans get worse food and the animals also feel worse. However, I am not willing to become a vegetarian, but I think we need to start caring more about our animals and overlook the meat and fish industry we have.

Update: Operation Healthy Hair

Jag skrev tidigare om att jag hade problem med mitt hår och min hårbotten i detta inlägg. Här kommer en liten update.

Jag har sköljt håret med äppelcidervinäger blandat i vatten efter att jag har tvättat håret. Jag provade förra lördagen (eller söndagen?). Det verkade göra susen för mjället. Det försvann direkt. Däremot har det kommit tillbaka lite grann nu igår. Kan bero på mängden koffein jag drack i torsdags, men jag vet inte riktigt om det är koffeinet som triggar mjället eller om det är något annat.

Jag har även reflekterat över att jag har börjat få massa nya hårstrån runt pannan och ovanpå huvudet. Så någonting har jag gjort rätt de senaste veckorna iaf. Jag gissar på att det är kosttillskotten som har gjort sitt underverk.

I wrote earlier about my problems with my hair and my scalp in this post. So here is an update.

I have rinsed my hair with apple cider vinegar mixed in water after washing my hair. I tried it for the first time last Saturday (or Sunday?) and then once more on thuesday. It seemed to do the trick for the dandruff. It disappeared immediately. However, it has come back a little bit now. May be due to the amount of caffeine I drank on Thursday, but I do not really know if it is the caffeine that triggers the dandruff or if it is something else.

I have also reflected on the fact that I have started to get lots of new hairs around the forehead and on top of the head. So I have done something right in recent weeks. I guess it’s the supplements that have done their miracle.

Purple Nails

Det blev lila naglar. Jag är urnöjd. Jag lyckades igår boka en sistaminuten-tid idag på en salong inne i stan. Det blev gelennaglar med gellack samt förlängning. Det som är lite irriterande bara är att det går så fruktansvärt långsamt att skriva på tangentbordet eftersom jag inte har vant mig vid hur jag ska skriva med lösnaglar än.

Sen har jag inte gjort så mycket mer idag än att ha käkat ostchips och charkbitar.

Jag har sedan bara slökollat på TV, youtube och beställt lite mer MSM, kollagen och några mjölksyretabletter. Samt att jag har beställt några sminkartiklar.

I now have purple nails! I’m very pleased with the results. Yesterday I managed to book a last minute appointment today at a salon in town. I chose gel nails with gel polish and with extensions. What’s a little annoying is just that Im so terribly slow at typing on the keyboard since I’m not used to have fake nails.
After this I haven’t done much more for today than chewing cheese chips and pieces of charcuterie.
I have since just been lazy watching TV, youtube and ordered a little more MSM, collagen and some lactic acid tablets. And that I have ordered some make-up items
.

Good Morning!

God morgon! Idag är det lördag och det enda jag har inplanerat är att träna och fixa mina naglar. Jag skulle egentligen träffa några gamla kollegor idag, men det blev inställt tidigare i veckan.

En annan sak som har hänt är att jag har valt att gå tillbaka fulltid till jobbet igen. Det här med att studera juridik var inte min grej. Det kändes som att en sten lättare från mitt hjärta. Gud så skönt att jag slippet detta nu. Nu kan jag fokusera på en två saker. Jobbet och mig själv.

Update om det här med kaffe. Det konstiga är att när jag börjar vänja mig av vid kaffet här hemma tycker jag ibland att det doftar sot. Det smakar inte alls gott. Jag undrar vad det kan bero på. Jag fick samma sak när jag hade varit utomlands förra året och kom hem till kaffet här hemma. Det gick inte att dricka.

Däremot drack jag två koppar på jobbet på eftermiddagen. Det var nog därför jag hade en mega huvudvärk igår. Försökte att rädda det med en halv kopp av kaffet här hemma, men det smakade verkligen inte bra.

Today is Saturday and the only thing I have planned is to go to the gym and fix my nails. I was actually going to meet some old colleagues today, but the gathering got cancelled earlier this week.
Another thing that has happened is that I have chosen to go back to work full time again. Studying law was not my thing. It felt like a stone lighter from my heart. So nice that I got rid of this problem. Now I can focus on one two things. The job and myself.

Update on this with coffee. The strange thing is that when I start to get used to the coffee here at home, I sometimes think it smells sooty. It does not taste good at all. I wonder what it could be due to. I got the same thing when I had been abroad for the year and came home for coffee here at home. Could not drink.

However, I drank two cups at work in the afternoon back on thursday. That was probably why I had a mega headache yesterday. Tried to save it with half a cup of coffee here at home, but it really did not taste good.

My GPS Watch

Jag skrev tidigare om att jag hade en GPS klocka från garmin kallad VivoActive 4S. Den använder jag inprincip varje gång jag tränar. När jag tittade på klockor ville jag ha en klocka som hade följande funktioner:

GPS
Spotify
Water resistance
Heart rate monitor
Kortbetalningsfunktion

Efter att ha tittat runt lite hittade jag då Garmin VivoActive 4S. Jag har färgen Rose gold. Jag älskar den! Jag slipper ta med telefonen när jag ska gå ut och springa eftersom jag kan bara ladda ner mina spotifylistor till offineläget och sen ansluta min bluetoothhörlurar. Jag kan även betala med klockan, simma med den och har sedan ett antal överflödiga träningsfunktioner.

Det finns en mängd olika träningsformer som klockan kan anpassa sig efter. Du kan även koppla ihop den med exempelvis kadensmätare (jag har aldrig provat).

Förutom detta så älskar jag PAY-funktionen eftersom jag är glömsk av mig och glömmer ofta kortet i fel jackficka när jag ska gå ner till ICA för att handla.

En annan GRYM funktion med klockan är du samlar all data i en app som heter Garmin Connect. Där ser du all din utförda träning med all data. Du kan även se diverse hälsomarkörer såsom kroppens “batteristatus”, sömn, andning, stress och dagliga steg. Du kan även lägga till alarm som vibrerar, diverse utmaningar och vinna utmärkelser. För oss kvinnor finns även en kalender för vår menscykel.

Summan av kardemumman är det faktiskt den bästa investeringen jag har gjort i träningsväg förutom kanske spinningskorna då. Den är lite dyr, men jag använder den jämt vid konditionsträning, men dock sällan vid styrketräning. Där tycker jag inte att den fyller någon vidare funktion mer än kanske att se sin puls.

Om du inte har lust eller kan lägga så mycket pengar på en klocka tycker jag att du absolut ska titta på Garmin forerunner eller VivoActive 3. Mycket klocka för pengarna.

I wrote earlier that I had a GPS watch from garmin called VivoActive 4S. I use almost everytime I work out. Before I baught mine I wanted watch that had the following features:
GPS
Spotify
Waterproof
Heart Rate Monitor
Card Payment Feature


After looking around a bit, I found the Garmin VivoActive 4S. I have the color Rose gold. I love it! I don’t ever need to bring my phone with me when I go out and run and listen to music at the same time. I only need to download my spotify playlists to offline mode and then connect my bluetooth headset. I can also pay with the watch, swim with it and it also comes with a great number of other training features.

There are a variety of workouts that the watch can adapt to. You can also connect it with, for example, a cadence meter (I have never tried it).
In addition to this, I love the PAY function because I am forgetful of myself and often forget the card in the wrong jack pocket when I go down to ICA to shop.

Another GREAT feature with the watch is you collect all the data in an app called Garmin Connect. There you see all your training with all the data. You can also see various health markers such as the body’s “battery status”, sleep, breathing, stress and daily steps. You can also add vibrating alarms, various challenges and win awards. For us women, there is also a calendar for our menstrual cycle.
To sum up this is actually the best investment I have made in training, except maybe the spinning shoes then. The watch is a bit expensive, but I use it regularly for cardio training, but rarely for strength training. In strength training, I do not think it fulfills any further function more than perhaps to see my pulse.
If you do not feel like it or that you don’t have the possibility to spend so much money on a watch, I think you should definitely look at the Garmin forerunner or VivoActive 3. Great watch for the money.

Spinning

Jag har precis kommit igång med min spinning igen. Det känns väldigt roligt! Jag har alltid haft en kärlek till spinning. Eller ja, de senaste 10 åren iaf. Jag började när jag runt 17 tror jag. Jag behövde träna och gick på ett spinningpass eftersom en vän till mig brukade gå på spinning när vi gick i skolan tillsammans. Så jag tänkte att jag kunde gå på ett pass för att prova. Jag minns att jag tyckte att det var jätte jobbigt i början. Jag förstod inte alls hur killarna i 40+ kunde tycka att det där var roligt.

Med tiden blev jag bättre och bättre. Det som gjorde att jag fastnade för det var faktiskt för att ledarna var så otroligt duktiga. De var inspirerande och motiverande. På den tiden gick jag på Nordic Wellness i Hammarby Sjöstad och där hade de RPM. Så du kände alltid igen klassen oavsett vem som var ledaren eller vilket gym i kedjan du gick till.

När jag sedan flyttade där ifrån tappade jag kontinuiteten i spinningen men brukade gå då och då. Sen flyttade jag över till sats år 2014 (isch) och har varit trogen medlem sedan dess. Jag måste tyvärr säga att SATS är lite dåliga på spinning. Det gäller att försöka hitta en ledare som har grym musik, bra koreografi, och som har en duktig instruktör. Det är tyvärr ingen lätt kombination har jag märkt. Däremot när det är riktigt bra musik och en bra ledare då känns det som att jag blir till en maskin. Jag får rysningar i hela kroppen och en enorm kick av adrenalinet. Det är en fantastisk känsla. Sedan går man där ifrån nöjd, glad och har energi hela dagen.

Det som jag älskar med spinning är att köra högintensivt. När jag började med spinning fick jag lära mig att köra med pulsband och har med tiden köpt en egen pulsklocka och även ett par spinningskor så klart. Min klocka heter Vivoactive 4S med GPS. Kan skriva lite om den i ett annat inlägg. När du mäter pulsen får du verkligen ut maximalt av din träning om du inte vill mäta ditt spinningpass utifrån cykelns mätenheter (watt, kadens) (det bästa är att mäta båda två om du gillar att jämföra ditt resultat så klart).

Det finns en del forskning på HIT-träning (High intensity interval training). En del forskning säger att det är mycket bättre än vanlig konditionsträning och en del forskning visar på att det stressar kroppen (vilket det gör, men en kortvarigare stress).

Av egen erfarenhet är det viktigt att inte slarva med att vila. Tränar du för hårt och för ofta kommer det bli negativt för kroppen. Lägger du på vardagsstress ovanpå träningsstressen, ja då finns risken för att det blir riktigt dåligt för kroppen.

Däremot ska man inte vara rädd för att ta i. Det är en enorm boost för immunförsvaret att träna högintensitvt. Blanda det med lite styrketräning så har du gjort din kropp en stor tjänst.

Om du vill veta mer om pulsträning kan du läsa denna artikel.


I just started my spinning again. It feels very fun! I’ve always had a love for spinning. Or at least for 10 years. I started when I was around 17 I think. I needed to exercise. I knew that my friend did go to spinning classes when we went to school together and enjoyed it. So I thought I could go on a workout to try. I remember thinking it was really hard at first. I did not understand at all how the guys in 40+ could think it was fun.

Over time, I got better and better. What made me stick to it was actually because the leaders were so incredibly good. They were inspiring and motivating. At that time I went to Nordic Wellness in Hammarby Sjöstad (a place in Stockholm) and they had a class called RPM. So you always recognized the class no matter who was the leader or what gym you went to.

When I then moved from there, I lost the continuity of spinning but used to go from time to time. Then I moved over to another gym called SATS in 2014 (isch) and have been a loyal member ever since. I have to say, unfortunately, that SATS are a bit bad at spinning classes. It is important to try to find a leader who has great music, good choreography, and who has a good instructor. Unfortunately, it is not an easy combination, I have noticed. On the other hand, when it’s really good music and a good leader then it feels like I’m becoming a machine. I get shivers all over my body and a huge kick of adrenaline. It’s a great feeling. Then you leave satisfied, happy and have energy all day.


What I love about spinning is doing high intensity work-outs. When I started spinning, I learned to exercise with a heart rate monitor and over time have bought my own heart rate monitor and also a pair of spinning shoes of course. My watch is called Vivoactive 4S with GPS. Can write a bit about it in another post. When you measure your heart rate, you really get the most out of your training if you do not want to measure your spinning session based on the bike’s measuring units (watts, cadence) (it is best to measure both if you like to compare your results of course).


There is some research on HIT training (High intensity interval training). Some research says that it is much better than regular cardio and some research shows that it stresses the body (which it does, but a shorter duration). I haven’t red all the since but I think the most important thing is to find an exercise you like.

From personal experience, it is important not to neglect to rest. If you train too hard and too often it will be negative for the body. If you put everyday stress on top of the training stress, well then there is a risk that it will be really bad for the body.
However, you should not be afraid of intensive work-outs. It is a huge boost for the immune system to train high-intensity. Mix it with a little strength training and you have done your body a great service.

Taco Salad

Nu är jag hemma från jobbet och har gjort mig själv lite tacosallad. Mina portioner blir alltid gigantiska. Kanske för att jag älskar mat. Jag älskar också ost! Ost i massor ska det vara. Det här med att kapa mejeri går så där.

I min taco använder jag aldrig färdig kryddmix utan gör min egna. Det enklaste är att titta på baksidan av dessa kryddpåsar och kopiera innehållet. I min taco nöjer jag mig med paprikakrydda, spiskummin, salt, chilipulver, lökpulver och vitlökpulver. Jag tror orginalet innehåller lite organo också.

Idag fuskade jag med en färdig salsasås (ekologisk och utan socker så klart) för att jag inte orkade stå och göra egen. Däremot är det faktiskt godare att göra egen om man har tid för det.

Sist men inte minst brukar jag göra normalt sätt också göra en guacamole. Det fuskade jag också med idag och bara tärnade upp lite avokado. Jag får nog kanske lägga upp ett sådant recept här snart.

Till det hade jag hackad sallad, tomat, paprika, creme fraiche (fullfet) och riven ost. Klart!

Vi svenska brukar ju ha majs till vår taco men det skippar jag eftersom det är en kolhydrat jag inte vill ha. Dessutom kan kroppen inte ta upp den (har jag hört).

Now I’m home from work and have made myself some taco salad. My portions are always gigantic. Maybe because I love food! I also love cheese! Lots of cheese. This thing about cutting dairy does not go well.


I my taco I never use pre-made spice mix. I always make my own. The easiest way is to look at the back of these spice packages and copy the content. In my taco, I settle for paprika spice, cumin, salt, chili powder, onion powder and garlic powder. I think the original contains some organo as well.
Today I cheated with a pre-made salsa sauce (organic and without sugar of course) because I didn’t have the patience to make my own. However, it’s actually better to make your own if you have time for it.
Last but not least, I usually do my own guacamole but I also cheated with that today and just diced some avocado. I may probably post such a recipe here soon.
To my taco platter I had also chopped salad, tomato, pepper, creme fraiche (full fat) and grated cheese. Clear!
We Swedes usually have corn for our taco, but I skip it. It’s a carbohydrate I do not want. Furthermore, the body can not absorb it (I have heard).

And voila! That’s my taco plate.

How About Caffeine?

Jag har tidigare skrivit om att jag är känslig för koffein. Jag hade tidigare även lyckats sluta men började strax igen efter eftersom saknaden blev för stor. Däremot fick jag en insikt här om dagen och tänkte skriva lite om det.

Det finns en uppsjö av artiklar om det här med kaffe och koffein och hur det påverkar vår kropp. Jag orkar inte repetera det som andra redan har skrivit om så vill du veta mer om hur koffein påverkar kroppen läs här. Jag tror förvisso inte att koffein är skadligt i måttliga doser, men jag tror att det är väldigt individuellt hur du svarar på koffein.

Vi svenskar konsumerar en ofantlig mängd koffeinhaltiga drycker, något som SvD skrev i om denna artikel redan 2018. Jag tycker att jag själv ser var och varann person hålla i en energidryck när jag är ute bland människor. Det har skapats en otroligt stor marknad kring detta. Det finns hur många smaker som helst, med eller utan socker och med eller utan koffein. En del är bättre och en del är sämre. Jag har själv konsumerat en och annan i mina dagar och tycker definitivt att det fungerar bra i träningssamanhang och dåligt i jobbsammanhang. Anledningen till att jag själv slutade med dessa drycker är för att jag inte tyckte att det kändes hälsosamt att behöva öppna en burk varje gång jag ska träna. Vare sig för plånboken eller för min kropp.

Jag själv har alltid haft inställningen om att kaffe är bättre än energidryck när vi talar om koffein. Till min förvåning visade det sig att jag inte alls gjort min hemläxa kring detta då jag inser att kaffe innehåller endast lite mindre koffein än en energidryck per 100 ml. Fan. Enligt livsmedelsverket innehåller 100 ml bryggkaffe runt 44,5 mg koffein (kan skifta beroende på styrka) och 100 ml koffeindryck ungefär 56 ml (beroende på märke). Medan en cola innehåller endast ca 11 ml koffein. Du kan se en hel lista med olika livsmedel och dess koffeininnehåll här.

Här har jag gått runt och trott att jag varit lite hälsosammare men i själv verket var det en ren bluff om jag under en dag sveper två av mina koppar med kaffe (som egentligen är en tekopp). Det blir en total om 280 ml koffein. Alltså ungefär 1,5 burk energidryck (som innehåller 180 ml koffein).

Det här har resulterat i att jag nu fick ett wake-up call om att jag bör minska på min gigantiska koppar kaffe till den lite mindre som rymmer max 100 ml. Något som också är intressant att ta med i beräkningen är att jag som inte är så lång (158 cm) och väger runt 50 kg kanske inte kan dricka lika mycket koffein som en man på 190 cm kan. Koncentrationen i blodet lär bli annorlunda tänker jag. Men det är bara en teori.

Det ska bli intressant om se om det här gör någon skillnad på mitt psyke då koffein triggar oro och ångest.

I have previously written that I am sensitive to caffeine. I had previously also managed to quit but started again soon after because the loss became too great. However, I got an insight the other day and thought to write a bit about it.

There are many articles regarding studies made on coffee and caffeine and how it affects our body. I don’t want to repeat what others have already written about, so if you want to know more about how caffeine affects the body read this. I certainly do not think that caffeine is harmful in moderate doses, but I think it is very individual how you respond to caffeine.

We Swedes consume an enormous amount of caffeinated beverages, something that SvD wrote about this article already in 2018. I think I see where each and every person holds an energy drink when I am out among people. An incredible big market has been created around this. There are any number of flavors, with or without sugar and with or without caffeine. Some are better and some are worse. I myself have consumed one or two in my days and definitely think that it works well when I’m exercising and badly in work contexts. The reason I stopped using these drinks myself is because I did not think it felt healthy to have to open a jar every time I exercise. Neither for the wallet nor for my body.

I myself have always had the attitude that coffee is better than energy drinks when we talk about caffeine. To my surprise, it turned out that I had not done my homework on this at all as I realize that coffee contains only a little less caffeine than one energy drink per 100 ml. Damn it. According to the Swedish Food Agency, 100 ml of brewed coffee contains around 44.5 mg of caffeine (may vary depending on how strong) and 100 ml of caffeine drink approximately 56 ml (depending on brand). While a cola contains only about 11 ml of caffeine. You can see a whole list of different foods and their caffeine content here.

Here I have walked around and thought that I was a little healthier but in fact it was a complete bullshit if I everyday sweep two of my cups of coffee (big as a tea cup) for one day. It will be a total of about 280 ml of caffeine. So about 1.5 cans of energy drink is my daily coffee intake equal to (which contains 180 ml of caffeine).

This has resulted in me now getting a wake-up call that I should reduce my giant cups of coffee to the slightly smaller one that holds a maximum of 100 ml. Something that is also interesting to take into account is that I, who is not that tall (158 cm) and weighs around 50 kg, may not be able to drink as much caffeine as a man of 190 cm can. The concentration in the blood is likely to be different, I think. But that’s just a theory.

It will be interesting to see if this makes any difference to my psyche as caffeine triggers worry and anxiety.

Intuition

Idag är det en helt vanlig måndag. Jag är ledig från jobbet idag och har avsatt min tid till att läsa. Förutom att läsa har jag även funderat en del. Som jag gillar att göra. Jag tycker om att avsätta tid till att fundera eftersom det är viktigt att reflektera och inte bara låta tiden gå utan att någonsin reflektera över vad vi känner. Jag vill inte att de yttre omständigheter styr mig utan jag vill att det ska vara de inre omständigheterna styr.

Den senaste tiden har jag tyvärr tappat min intuition. Mycket beror på att jag inte tagit hand om mig själv och mina behov. Jag har slarvat med mindfulness och låtit mina känslor ta kontrollen över mig istället för att jag har kontroll över dem. Jag har normalt sätt en väldigt bra intuition, på gott och ont. Det är en otrolig tillgång men kan ibland vara lite jobbigt. Jag kan känna mig väldigt ensam i mina tankar och känslor, därför är det väldigt skönt att möta andra människor som är liksinnande som förstår hur jag känner i vissa situationer.

Jag har märkt att det är många som har en bra intuition och ofta kommer det med tiden, men alla får inte bra intuition. Notera att det är skillnad på intuition och erfarenhet. Intuition är en omedelbar uppfattning eller en känsla om en människa eller situation tillskillnad från erfarenhet som bygger på ett intjänande.

Den kan dessutom te sig lite olika från individ till individ. För min egen del är min intuition allra bäst kring andras energier. Jag plockar lätt upp andras energier och känslor. Jag påverkas väldigt lätt av människor och miljöer runt omkring mig och upplever att antalet intryck kan bli för många ibland. Jag har helt enkelt svårt att stänga av och försöker hitta en balans mellan av och på.

Några tips på hur du kan träna upp din intuition:

 1. Lär dig att observera

Du lär dig otroligt mycket om dig själv, människor och din omgivning genom att bara observera. Du kan observera ditt tankemönster, ditt beteende, din partner, ditt husdjur etc etc. Du behöver inte göra så mycket mer än att bara ha ett öppet sinne och observera utifrån ett objektivt perspektiv. Du får nya insikter som kan vara väldigt värdefulla.

 • Låt tankarna “svala” och fundera över vad du faktiskt känner

Det är lätt att leva väldigt mycket i huvudet. Många inklusive jag själv lever väldigt mycket i att tänka logiskt. Det funkar till en viss gräns. Däremot funkar det aldrig i längden. Genom att andas lite, skruva ner tankeverksamheten och våga känna efter gör att du övar upp intuitonen.

 • Ta dig tid till att vara själv

Många tycker inte om att vara själva och måste hela tiden omge sig bland andra människor. En del är till och med rädda för att vara själva och för att möta de tankar som kommer genom att vara själv. Dessa är väldigt viktiga att möta eftersom det är när du bemöter dina tankar som du faktiskt utvecklas som person.

 • Öva på att göra ingenting

Att göra ingenting är precis lika nyttigt som att träna. Speciellt i ett väldigt stressfyllt samhälle med många krav. Vi människor behöver återhämtning och vila i lagom dos. Även din intuition blir bättre av att göra ingenting.


Today is a normal Monday. I am free from work today and have set aside my time to read. In addition to reading, I have also been thinking a lot. Which I like to do. I like to set aside time to think since it is important to reflect and not just let time go by without ever reflecting on what we feel. I do not want the external circumstances to control me, but I want the internal circumstances to control me.

I have noticed that there are many who have a good intuition and often it comes with time but some people will never get a good intuition. Note that there is a difference between intuition and experience. Intuition is an immediate perception or feeling about a person or situation as opposed to experience based on a gaining knowledge.

It may also look a little different from individual to individual. For me, my intuition is best about the energies of others. I easily pick up other people’s energies and emotions. I am very easily influenced by people and environments around me and feel that the number of impressions can be too many sometimes. I simply have a hard time turning it off and I’m trying to find a balance between on and off.

Some tips on how to become more intuitive:

 • Learn how to observe
  You learn an incredible amount about yourself, people and your surroundings by just observing. You can observe your thought pattern, your behavior, your partner, your pet etc etc. You do not need to do much more than just have an open mind and observe from an objective perspective. You gain new insights that can be very valuable.
 • Let your thoughts rest and let your emotions take more space.
  It is easy to live very much in your head. Many, including myself, live very much in thinking logically. It works to a certain limit. However, it never works in the long run. By breathing a little, turning down the thought activity and daring to feel makes you practice the intuition.
 • Take the time to be by yourself
  Many do not like being alone and have to constantly surround themselves with other people. Some are even afraid to be by themselves because then they have to meet the thoughts that come by being yourself. These thoughts are very important to observe. When you do so you actually develop as a person.
 • Practice on doing nothing
  Doing nothing is just as useful as exercising. Especially in a very stressful society with many demands. We humans need recovery and rest in moderation. Even your intuition gets better by doing nothing.

Sida 1 av 6

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén